Руководство по эксплуатации газового котла Ariston Egis plus 24

EGIS PLUS 24

Szanowni Państwo.

Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор – приобретение котла нашего производства. Мы уверены, что предоставили Вам технически совершенную продукцию.

Данное руководство содержит указания и рекомендации в части монтажа, правильной эксплуатации и технического обслуживания котла. Внимательно изучите руководство и храните его в доступном месте. Наши Авторизованные Сервисные Центры всегда в Вашем распоряжении.

Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью комплекта поставки котла. Пользователь должен хранить его в доступном месте вблизи котла, в том числе в случае передачи котла другому владельцу или пользователю и/или при установке котла в другом месте.

Внимательно ознакомьтесь с указаниями и предупреждениями, содержащимися в руководстве по эксплуатации, так как в них приводятся важные правила по технике безопасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании изделия.

Данный котел предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Pragniemy podziękować za wybór podczas zakupów kotła naszej produkcji. Jesteśmy pewni, że dostarczyliśmy Państwu produkt o istotnych walorach technicznych.

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana specjalnie po to, aby przekazać Państwu ważne wskazówki i sugestie dotyczące

zainstalowania, właściwego użytkowania, a także okresowej obsługi i konserwacji kotła, co pozwoli w pełni docenić jego zalety.

Książeczkę tę należy starannie przechowywać, aby mogła zawsze służyć jako źródło informacji niezbędnych do korzystania z naszego urządzenia.

Nasz Serwis Obsługi Technicznej właściwy dla strefy Państwa zamieszkania pozostaje do całkowitej dyspozycji w razie pojawienia się najmniejszego problemu związanego z nowo nabytym kotłem.

 

Z wyrazami szacunku

 

Котел следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла.

Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации котла или несоблюдения требований данной инструкции.

Монтаж, техническое обслуживание и другие работы с котлом должны проводиться в полном соответствии с требованиями нормативных документов и инструкций производителя.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста. Запрещается выполнять ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их принадлежностей, следует отключить котел и закрыть газовый кран.

После завершения всех работ, проверьте эффективность функционирования воздуховодов и дымоходов. В случае длительного перерыва в эксплуатации котла необходимо:

 • отключить электропитание котла, установив внешний двухполюсный выключатель в положение «ВЫКЛ»;
 • перекрыть газовый кран, краны системы отопления и ГВС;
 • если существует вероятность замерзания, то следует слить воду из контура отопления и ГВС.

Niniejsza książeczka, wraz z podręcznikiem “Instrukcje techniczne instalowania, okresowej obsługi i konserwacji”, stanowią istotną, a zarazem nieodłączną część produktu. Użytkownik powinien starannie przechowywać obydwie wraz z kotłem, któremu powinny towarzyszyć nawet w przypadku przekazania go innemu właścicielowi lub użytkownikowi i/lub w sytuacji zainstalowania kotła w innym miejscu przy innej instalacji.

Należy uważnie zapoznać się z instrukcjami i uwagami zawartymi zarówno w tej książeczce, jak i w Instrukcjach technicznych instalowania, okresowej obsługi i konserwacji, gdyż dostarczają one ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w czasie instalowania, użytkowania i obsługi urządzenia.

Opisywane urządzenie służy do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody do użytku domowego.

Powinno być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania i do sieci rozprowadzającej ciepłą wodę użytkową o takich parametrach, które odpowiadałyby jego mocy, osiągom i możliwościom technicznym.

Zabronione jest wykorzystywanie tego urządzenia do celów niezgodnych z tym, co zostało opisane w tej książeczce. Konstruktor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe ewentualnie szkody, wynikające z niewłaściwego, błędnego i nieracjonalnego użytkowania, a także takie, które byłyby wynikiem zignorowania instrukcji i wskazówek zawartych w tej książeczce. Technik instalator powinien mieć uprawnienia do instalowania urządzeń grzewczych zgodnie z normami  i  obowiązującymi  aktualnie  przepisami,  a  na zakończenie prac wystawić klientowi dokument deklaracji zgodności.

Zainstalowanie, obsługa i jakakolwiek interwencja techniczna w trakcie użytkowania powinny być wykonywane przy zachowaniu aktualnie obowiązujących norm i w oparciu o instrukcje dostarczone przez konstruktora urządzenia. W przypadku uszkodzenia i/lub niewłaściwego działania należy wyłączyć urządzenie, zamknąć zawór doprowadzający gaz i nie starać się naprawiać samemu,   ale zwrócić się do personelu o odpowiednich kwalifi kacjach. Ewentualne naprawy powinny być dokonywane przez osoby

При окончательном отключении котла поручите эту операцию квалифицированному специалисту.

При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ). Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды

или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен котел.

 

Маркировка CE

Знак CE гарантирует соответствие этого аппарата следующим директивам:

 • 90/396/CEE относительно газового оборудования
 • 2004/108/EC относительно электромагнитной совместимости
 • 92/42/CEE относительно энергетической отдачи
 • 2006/95/EC относительно электрической безопасности

wykwalifi kowane wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może wpłynąć na bezpieczeństwo pracy, jak również zwalnia konstruktora urządzenia od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

W przypadku prac lub konserwacji elementów znajdujących się   w pobliżu kanałów lub innych fragmentów ciągu odprowadzania spalin należy wyłączyć kocioł, a po zakończeniu wspomnianych prac zlecić sprawdzenie skuteczności odprowadzania spalin osobom o odpowiednich kwalifi kacjach.

W przypadku defi nitywnego wyłączenia kotła z pracy należy odpowiednie prace powierzyć personelowi o odpowiednich  kwalifi kacjach.

W celu wyczyszczenia zewnętrznych elementów należy wyłączyć kocioł ustawiając wyłącznik zewnętrzny instalacji elektrycznej na pozycję “WYŁĄCZ”.

Nie używać ani nie przechowywać w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany kocioł żadnych substancji łatwopalnych.

 

Oznakowanie CE

Znak CE stanowi gwarancję, że urządzenie odpowiada wymaganiom następujących dyrektyw:

 • 90/396/CEE dotyczącej urządzeń zasilanych gazem
 • 89/336/CEE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej
 • 92/42/CEE dotyczącej sprawności energetycznej

Правила безопасности

Перечень условных обозначений:

 

Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным.

Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям, в определенных ситуациях даже серьезным, имущества, домашних растений и нанести ущерб домашним животным.

 

Не производите никаких действий, для которых требуется открыть агрегат.

Удар током — компонеты под напряжением

Опасность ожегов и порезов – горячие компоненты и острые выступы и края.

Не производите никаких действий, для которых требуется демонтировать агрегат.

Удар током — компонеты под напряжением. Затопление – утечка воды из отсоединенных труб.

Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.

Бережно обращаться с проводом электропитания. Удар током – оголенные провода под напряжением  Не оставляйте посторонние предметы на агрегате.

Несчастные случаи — падение предметов из-за вибраций агрегата.

Повреждение агрегата или находящихся снизу предметов по причине падения предметов из-за вибраций агрегата.

Не залезайте на агрегат.

Опасность падения с агрегата.

Повреждение агрегата или находящихся снизу предметов по причине падения агрегата из-за отсоединения  креплений. Не поднимайтесь на стулья, табуретки, лестницы или нестабильные приспособления для чистки агрегата.

  Падение или защемление (раскладные лестницы).

Производите чистку агрегата только после его отключения, повернув внешний разъединитель в положение OFF (ВЫКЛ.).

Удар током — компонеты под напряжением.

Для чистки агрегата не используйте растворители, агрессивные моющие средства или инсектициды. Повреждение пластмассовых или покрашенных деталей. Не используйте агрегат в целях, отличных от его использования для нормальных бытовых нужд.

Повреждение агрегата из-за его перегрузки.

Повреждение предметов из-за неправильного обращения. Не допускайте к использованию агрегата детей или неопытных лиц.

Повреждение агрегата по причине его неправильного использования.

В случае появления запаха горелого или дыма из агрегата отключите электропитание, перекройте основной газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Ожеги, отравление токсичными газами.

В случае появления запаха газа перекройте основной газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами.

 

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или же не имеющими опыта или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами не производится под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или после их обучения правилам пользования изделием.

Не разрешайте детям играть с машиной.

Normy bezpieczeństwa

Znaczenie symboli:

  Brak przestrzegania tego typu zaleceń pociąga za sobą ryzyko uszkodzeń ciała osób, w określonych sytuacjach mogących prowadzić nawet do ich śmierci.

Brak przestrzegania tego typu zaleceń pociąga za sobą ryzyko uszkodzenia, w określonych sytuacjach także poważnego, przedmiotów, roślin lub zwierząt.

Nie wykonywać operacji, które związane byłyby z otwarciem obudowy kotła.

Porażenie prądem spowodowane obecnością elementów pod napięciem.

Uszkodzenia ciała polegające na oparzeniach spowodowanych istnieniem elementów o wysokiej temperaturze lub skaleczeniach o ostre i wystające krawędzie

Nie wykonywać operacji, które wymagałyby odłączenia kotła

od jego instalacji.

Porażenie prądem spowodowane obecnością elementów pod napięciem.

Zalanie pomieszczeń na skutek wypływu wody z odłączonych rur. Eksplozje, pożary lub zatrucia z powodu ulatniania się gazu z odłączonych rur.

Nie doprowadzać do uszkodzenia elektrycznego przewodu zasilającego.

Porażenie prądem spowodowane obecnością nie izolowanych przewodów pod napięciem.

Nie pozostawiać żadnych przedmiotów na urządzeniu.

Вам будет интересно >>  Инструкция по монтажу газового котла PROTHERM Медведь KLOM 17

  Uszkodzenia ciała spowodowane upadkiem tego przedmiotu na skutek wibracji.

Uszkodzenie samego urządzenia lub innych przedmiotów w   pobliżu, spowodowane upadkiem tego przedmiotu na skutek

wibracji.

Nie wchodzić na urządzenie.

Uszkodzenia ciała spowodowane upadkiem z urządzenia. Uszkodzenie samego urządzenia lub innych przedmiotów w pobliżu spowodowane upadkiem urządzenia wyrwanego z uchwytów.

Nie wchodzić na krzesła, stołki, niestabilne drabiny lub inne niepewne podparcia podczas czyszczenia urządzenia.

Uszkodzenia ciała spowodowane upadkiem z wysokości lub przycięcie sobie palców (składaną drabiną).

Nie przystępować do czyszczenia urządzenia zanim się go najpierw nie wyłączy ustawiając wyłącznik zewnętrzny na

  pozycję “WYŁ”.

Porażenie prądem spowodowane obecnością elementów pod napięciem.

Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków owadobójczych, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.

Możliwość uszkodzenia elementów z tworzyw sztucznych lub powierzchni pokrytych emalią.

Nie wykorzystywać urządzenia do celów innych niż normalna praca w warunkach domowych.

Uszkodzenie urządzenia na skutek przeciążenia nadmierną pracą. Uszkodzenie przedmiotów traktowanych w nieodpowiedni sposób.

Nie dopuszczać do urządzenia dzieci ani osób niedoświadczonych.

Uszkodzenie urządzenia wynikłe z nieodpowiedniego użytkowania Gdyby pojawiła się woń spalenizny albo widać by było dym wychodzący z urządzenia, odłączyć natychmiast zasilanie elektryczne, zamknąć główny zawór gazu, otworzyć okna i powiadomić personel techniczny.

Uszkodzenia ciała związane z poparzeniami, wdychaniem szkodliwych substancji lub zatruciem.

Gdy wyczuje się silną woń gazu, zamknąć główny zawór gazu, otworzyć okna i powiadomić personel techniczny.

Eksplozje, pożary lub zatrucia.

 

Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fi zycznych, zmysłowych bądź umysłowych lub przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba, że znajdują się one pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo i zostały przez te osoby przeszkolone w kwestiach dotyczących obsługi urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod kontrolą, aby można było mieć pewność, że nie bawią się one urządzeniem.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж, ввод в эксплуатацию, регулировки и техническое обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист согласно действующим нормам и правилам. Неправильный монтаж котла может привести к травмам людей и животных и вызвать повреждение имущества. За неправильный монтаж котла изготовитель ответственности не несет.

Панель управления

 

Дисплей

UWAGA

Instalacja, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotła, a także czynności konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami i wyłącznie przez wykwalifi kowany personel.

Niewłaściwie zainstalowany kocioł może spowodować szkody w stosunku do ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Panel sterowania

 

Wyświetlacz

 

Первый пуск

При установке котла внутри помещения убедитесь, что соблюдаются все условия, связанные с поступлением воздуха в помещение и его вентиляцией, предписанные действующим законодательством.

Регулярно проверяйте давление воды на панели управления и следите, чтобы в холодной системе оно находилось в диапазоне от 0,6 до 1,5 бар. Если давление упадет ниже минимального значения, то на дисплее появится индикатор подпитки контура отопления.

Если давление незначительно меньше минимально допустимого, для восстановления давления откройте кран   в нижней части котла. Если давление слишком часто падает,

значит, в системе имеется утечка. В этом случае следует вызвать квалифицированного специалиста для ее устранения.

 

Включение

Чтобы включить котел, нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ) на панели управления. На дисплее отображается:

Przygotowanie do działania

Jeśli kocioł ma być zainstalowany wewnątrz mieszkania, należy sprawdzić, czy spełnione są wymogi w zakresie dopływu powietrza i wentylacji pomieszczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Okresowo sprawdzać ciśnienie wody na manometrze “2” czy w zimnej instalacji grzewczej mieści się ono w granicach od 0,5 do 1,5 bara.

Jeśli okaże się niższe niż dolna wartość graniczna, należy zwiększyć je używając kurka napełniania instalacji wodą. Po osiągnięciu średniej wartości 1 bara zamknąć ponownie kurek.

Jeśli zmniejszanie się ciśnienia będzie zbyt częste, prawdopodobna jest nieszczelność instalacji.

W takim przypadku konieczna jest interwencja instalatora.

 

Procedura zapalania palnika Nacisnąć przycisk ON/OFF “3”, wyświetlacz zaświeci się:


Рабочие режимы

С помощью кнопки (4) MODE (режим) можно выбрать летний или зимний режим работы; символ выбранного режима отобразится на дисплее.

 

Режим функционирования Дисплей Wyświetlacz Tryb działania
Зимний режим

Отопление + ГВС

zima

ogrzewanie + produkcja ciepłej wody użytkowej

Летний режим

Только ГВС

lato

tylko produkcja ciepłej wody użytkowej

Если котел находится в режиме ожидания (отсутствуют запросы на работу в режиме отопления ГВС), то текст на дисплее указывает выбранный режим функционирования (зимний или летний).

Функционирование горелки отображается на дисплее символом

Wybór trybu działania

Wybór trybu działania następuje przy pomocy przycisku MODE:

 

Wyświetlacz pokazuje wybrany tryb pracy w fazie spoczynku “stand- by” (nie ma żądania pracy ani w trybie grzania ani produkcji ciepłej wody użytkowej) “zima” albo “lato”

Zapalenie się palnika jest sygnalizowane na wyświetlaczu symbolem  .


Настройки системы отопления

Регуляция температуры воды отопления выполняется при помощи кнопок 6.

П о л у ч а е т с я т е м п е р а т у р а, варьирующая от 35°C до 82°C.

Regulacja wody grzewczej

Regulację temperatury wody grzewczej pr zeprowadza s ię pr z y użyciu przycisków 6.

Uzyskuje się temperaturę w przedziale od 35°C do 82°C.

Настройка температуры ГВA Можно отрегулировать температуру ГВA при помощи кнопок 1, получается температура, варьирующая от 36°C до 56°C.

Выбранное значение мигает на дисплее.

 

Отключение контура отопления Чтобы выключить режим отопления, нажмите кнопку MODE; на дисплее перестанет отображаться значок “

”. Кнопку MODE можно использовать для активации режима ГВС или для перевода котла в режим ожидания (выключение всех режимов).

На рисунке внизу показан процесс перевода котла в режим ГВС; при этом на дисплее отображается заданная температура воды в контуре ГВС.

 

Порядок отключения

Для отключения колонки нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., дисплей гаснет. Функция против обледенения активирована.

Regulacja temperatury wody użytkowej

Temperaturę wody użytkowej można regulować przy użyciu przycisków 1, uzyskując w ten sposób  temperaturę w przedziale od 36ºC do 60ºC. Ustawiona wartość będzie migać na wyświetlaczu.

 

Przerwanie ogrzewania

Aby przerwać ogrzewanie należy nacisnąć przycisk MODE, z wyświetlacza zniknie symbol . Kocioł będzie wówczas działał w trybie letnim, podgrzewając  tylko   wodę   do celów użytkowych, ze wskazaniem ustawionej temperatury.

 

AProcedura wyłączania

Aby wyłączyć kocioł, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Wyświetlacz wyłączy się.

Funkcja zapobiegania zamarzaniu jest włączona


Полное выключение котла осуществляется переводом внешнего двухполюсного выключателя в положение OFF (ВЫКЛ); дисплей при этом гаснет.

После отключения котла от сети электропитания закройте газовый кран.

Aby całkowicie wyłączyć kocioł należy umieścić zewnętrzny wyłącznik elektryczny w pozycji OFF, wtedy wyświetlacz zgaśnie.

Zakręcić zawór dopływu gazu.

Условия блокировки коοθΩ

Колонка предохраняется от неисправностей микропроцессорной схемой, которая при необходимости блокирует агрегат.

В случае блокировки СИД показывают тип блокировки и вызвавшую ее причину.

Существует два вида блокировки.

Защитное отключение

Warunki zatrzymania urządzenia

Kocioł jest chroniony przed nieprawidłowym działaniem przy użyciu wewnętrznych systemów kontrolnych karty elektronicznej, który w razie potrzeby stosuje blokadę zabezpieczającą. W przypadku zablokowania urządzenia na wyświetlaczu panelu sterowania wyświetlany jest kod wskazujący rodzaj i przyczynę zatrzymania.

Mogą wystąpić dwa rodzaje zatrzymania.

Осуществляется в случае отклонения от нормальной

работы, которое может быть устранено без вмешательства специалиста.

В этом случае котел автоматически включается повторно, как только причина выключения устранена. На дисплее отображаются «ERR»  (неисправность) и код неисправности (например, Err/110) и символ

– см. Таблицу сбоев.

Zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa

Ten rodzaj błędu ma charakter “przejściowy”, to znaczy jest automatycznie eliminowany po usunięciu przyczyny, która spowodowała jego wystąpienie, na wyświetlaczu widoczny jest symbol i opis kodu (Err/110) — zob. Tabelę Błędów..

Natychmiast po ustąpieniu przyczyny zatrzymania

Сразу же после устранения причины блокировки колонка возвращается в рабочий режим.

В противном случае выключить колонку, повернуть внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и обратиться к квалифицированному специалисту.

Защитная остановка изза недостаточного давления воды

модели FF

В случае недостаточного давления воды  в

циркуляции отопления колонка сигнализирует защитную остановку Err/108 – см. Таблицу сбоев. Проверить давление по гидрометру и перекрыть кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Система может  быть  разблокирована посредством подпитки воды через кран подпитки, расположенный в нижней части колонки.

Если запрос подпитки поступает часто, выключить колонку, повернуть внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и обратиться к квалифицированному специалисту для проверки наличия утечек воды.

 

Защитная остановка изза недостаточной циркуляции воды

модели FF — CF

В случае недостаточной циркуляции воды в системе отопления колонка сигнализирует защитную остановку Err/103 – см. Таблицу сбоев. Проверить давление по гидрометру и перекрыть кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Система может  быть  разблокирована посредством подпитки воды через кран подпитки, расположенный в нижней части колонки.

Если запрос подпитки поступает часто, выключить колонку, повернуть внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и обратиться к квалифицированному специалисту для проверки наличия утечек воды.

 

Блокировка работы

Этот тип сбоя

не устраняется автоматически. На дисплее показывается код,

мигающий попеременно с надписью

ERR, напрмер, Err/501, и появляется символ .

В этом случае колонка не возобновляет работу автоматически и может быть разблокирована только нажатием кнопки RESET.

После нескольких попыток разблокировки, если проблема не устраняется, необходимо вызвать квалифицированного техника.

urządzenie uruchomia się ponownie i podejmie normalną pracę. Jeśli kocioł w dalszym ciągu sygnalizuje zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa, należy go wyłączyć. Przestawić zewnętrzny wyłącznik elektryczny na pozycję OFF, zamknąć kurek gazu i skontaktować się z wykwalifi kowanym technikiem.

 

Zatrzymanie bezpieczeństwa z powodu niedostatecznego ciśnienia wody — modele FF

W przypadku niewystarczającego ciśnienia wody w obiegu grzewczym kocioł sygnalizuje zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa Err/108 — zob. Tabelę Błędów.

Sprawdzić ciśnienie na hydrometrze i zamknąć zawór zaraz po osiągnięciu ciśnienia równego 1 – 1,5 bar.

Można doprowadzić do właściwego stanu uzupełniając ilość wody poprzez otwarcie zaworu napełniania

znajdującego się pod kotłem.

W razie konieczności częstego uzupełniania ilości wody, należy wyłączyć kocioł, ustawić zewnętrzny wyłącznik elektryczny w pozycji OFF, zamknąć zawór gazu i skontaktować się z wykwalifi kowanym technikiem w celu ustalenia czy nie dochodzi gdzieś do wycieków wody.

 

Zatrzymanie bezpieczeństwa z powodu niedostatecznej cyrkulacji ciśnienia wody — modele FF — CF

W przypadku niewystarczającej cyrkulacji wody w obiegu grzewczym, kocioł sygnalizuje zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa Err/103 — zob. Tabelę Błędów.

Sprawdzić ciśnienie na hydrometrze i zamknąć zawór zaraz po osiągnięciu ciśnienia równego 1 – 1,5 bar.

Można doprowadzić do właściwego stanu uzupełniając ilość wody poprzez otwarcie zaworu napełniania

znajdującego się pod kotłem.

W razie konieczności częstego uzupełniania ilości wody, należy wyłączyć kocioł, ustawić zewnętrzny wyłącznik elektryczny w pozycji OFF, zamknąć zawór gazu i skontaktować się z wykwalifi kowanym technikiem w celu ustalenia czy nie dochodzi gdzieś do wycieków wody.

 

Blokada działania

Ten typ błędu ma charakter “nie przejściowy”, to znaczy nie jest automatycznie eliminowany, a na wyświetlaczu pojawia się napis .

Na wyświetlaczu widoczny  jest symbol   i i opis kodu (Err/501).

W tym przypadku kocioł nie uruchamia się ponownie automatycznie i może być odblokowany tylko poprzez naciśnięcie przycisku RESET.

Jeśli po kilku próbach odblokowania problem powtarza się, należy wezwać wykwalifi kowanego technika.

ВАЖНО

Если блокировка повторяется часто, рекомендуется обратиться в уполномоченный центр технического обслуживания. В целях безопасности можно произвести не более 5 ручных сбросов за 15 минут (нажмите кнопку ).

Если же блокировка случайная или единичная, она не считается неисправностью.

Important

În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă să vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică.

Din motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5 reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET).Blocarea sporadică sau izolată nu constituie o problemă.

 

Таблица кодов неисправностей Tabela Błędów powodujących Blokadę Działania

 

Описание Дисплей wyświetlacz opis
Перегрев

Дождаться, пока символ   начнет мигать, прежде чем нажать кнопку RESET.

1 01 Przegrzanie

Aşteptaţi ca simbolul să înceapă să lumineze inter- mitent înainte de a apăsa tasta RESET.

Недостаточная циркуляция

Дождаться, пока символ   начнет мигать, прежде чем нажать кнопку RESET.

1 03 Nieprawidł. przepływ w instalacji ogrzew.

Aşteptaţi ca simbolul să înceapă să lumineze inter- mitent înainte de a apăsa tasta RESET.

1 04
1 05
1 06
1 07
Недостаточное давление в контуре отопления

(требуется подпитка) — модель FF

108 Niewystarczający Obieg (wymagane uzupełnienie)

— modele FF

Недостаточная циркуляция

Дождаться, пока символ   начнет мигать, прежде чем нажать кнопку RESET.

117 Nieprawidł. przepływ w instalacji ogrzew.

Aşteptaţi ca simbolul să înceapă să lumineze inter- mitent înainte de a apăsa tasta RESET.

Неисправность платы управления 3 05 Błąd karty
Неисправность платы управления 3 06 Błąd karty
Неисправность платы управления 3 07 Błąd karty
Нет пламени 5 01 Brak płomienia
Отсутствие тяги — модель CF 6 01 Zadziałanie sondy spalin / sonda spalin rozwart


Временная блокировка изза аномального дымоудаления

Это защитное устройство блокирует водонагревательную колонку в случае неисправности в системе дымоудаления. Блокировка агрегата является временной и показывается кодом сбоя 601. По прошествии 12 минут колонка перейдет в режим включения. Если неисправность системы дымоудаления была устранена, колонка переходит в рабочий режим, в противном случае она вновь блокируется и повторяет вышеописанный цикл.

 

ВНИМАНИЕ!!

Если блокировка колонки повторяется часто, необходимо вызвать техника из уполномоченного Центра технического обслуживания для проверки исправности системы дымоудаления и вентиляции в помещении.

Chwilowe Zatrzymanie z powodu nieprawidłowego odprowadzania spalin (24 CF)

Ten system kontrolny blokuje kocioł w przypadku wystąpienia nieprawidłowego odprowadzania spalin.

Blokada urządzenia jest chwilowa i jest sygnalizowana kodem błędu

601 “Zaniki płomienia”.

Po 12 minutach kocioł rozpoczyna procedurę włączania; jeśli zostały przywrócone prawidłowe warunki działania, kocioł będzie dalej pracował, w przeciwnym wypadku zablokuje się i cykl zostanie powtórzony.

 

  UWAGA!

W przypadku nieprawidłowego działania lub częstych blokad, należy wyłączyć kocioł, odłączyć zasilanie elektryczne poprzez ustawienie wyłącznika  zewnętrznego w pozycji OFF,  zamknąć  zawór  gazu  i  skontaktować  się z Serwisem lub z wykwalifi kowanym technikiem w celu usunięcia nieprawidłowości w odprowadzaniu spalin po uprzednim ustaleniu jej przyczyny.

Защита от замерзания

Режим защиты от замерзания активируется при включенном электропитании по показаниям датчика температуры на подаче контура отопления: если температура в первичном контуре опускается ниже 8 °C, на две минуты включается насос, подавая воду в течение 1 мин в контур отопления и в течение 2 мин в контур ГВС. Через две минуты циркуляции котел проверяет следующее:

 1. если температура на подаче контура отопления выше 8 °C,

циркуляция прекращается;

 1. если температура на подаче контура отопления между   4 и 8 °C, насос работает еще две минуты, после 10 циклов переходит к пункту (с)
 2. если температура на подаче контура отопления ниже 4 °C, производится розжиг горелки (в режиме отопления) на минимальной мощности и будет работать, пока температура не достигнет 33 °C.

Если котел произвел аварийное выключение по перегреву, горелка выключится. В любом случае в контуре отопления будет осуществляться циркуляция воды.

Активация защиты против обледенения показывается на дисплее символом  .

Режим защиты от замерзания запускается (при нормальной работе котла) только при соблюдении следующих условий:

 • давление в контуре отопления нормальное;
 • имеется электропитание котла;
 • к котлу осуществляется подача газа.

 

Переход на другой тип газа

Котлы рассчитаны на природный газ (метан) и сжиженный газ. Для переключения обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.

 

Техническое обслуживание

Обязательно осуществлять ежегодное техническое обслуживание котла, которое должен осуществлять квалифицированный персонал.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Kocioł jest wyposażony w system zabezpieczający przed zamarzaniem, który kontroluje temperaturę na wyjściu kotła: jeśli temperatura ta spadnie poniżej 8°C, na 2 minuty włącza się pompa (obieg w instalacji grzewczej).

Po dwóch minutach pracy pompy poprzez kartę elektroniczną dokonywana jest odpowiednia kontrola:

a- jeśli temperatura na wyjściu jest > od 8°C, pompa zatrzymuje się; b- jeśli temperatura na wyjściu jest > od 4°C i < od 8°C, pompa

włącza się na kolejne 2 minuty;

c- jeśli temperatura na wyjściu jest < od 4°C, zapala się palnik (w trybie ogrzewania z minimalną mocą), który będzie działał aż do osiągnięcia temperatury 33°C. Po osiągnięciu tej temperatury palnik zgaśnie, a pompa będzie pracować przez kolejne dwie minuty.

Włączenie zabezpieczenia przed zamarzaniem jest sygnalizowane na wyświetlaczu symbolem .

Zabezpieczenie przed zamarzaniem działa tylko wtedy, jeśli kocioł funkcjonuje całkowicie prawidłowo:

 • ciśnienie w instalacji jest wystarczające;
 • kocioł jest podłączony do zasilania elektrycznego
 • kocioł ma zapewniony dopływ gazu.

 

Zmiana rodzaju gazu

Kotły naszej produkcji są zaprojektowane zarówno do współpracy z gazem ziemnym, jak i gazem płynnym.

W przypadku, gdyby okazało się konieczne przestawienie urządzenia, należy zwrócić się do technika posiadającego odpowiednie kwalifi kacje lub do autoryzowanego przez nas Serwisu Obsługi Technicznej.

 

Okresowa obsługa i konserwacja

Okresowa obsługa jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa, dobrego funkcjonowania i trwałości kotła.

Powinna być dokonywana co 12 miesięcy. Wszystkie te operacje powinny być zarejestrowane w karcie gwarancyjnej urzadzenia.


Ariston Thermo Rus LLC

Россия, 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 14,

стр. 1, офис 626

Office phone: Тел. (495) 213 03 00, 213 03 02

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: