Руководство по установке и техническому обслуживанию котла Ariston BS CF

Рекомендации по монтажу

Установку и первый пуск котла разрешается выполнять только квалифици¬ро¬ван¬ному специалисту в соответствии с действующими нормами и правилами и про¬чими требованиями местных государственных органов власти и органов здравоохранения.

После монтажа котла, лицо, осуществлявшее установку, обязано убедиться, что владе¬лец получил гарантийный талон и руководство по эксплуатации, а также всю необходимую информацию по обращению с котлом и устройствами защиты и безопасности.

Котел следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла.

Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации котла или несоблюдения требований данного руководства.

Установка, техническое обслуживание и все прочие действия должны производиться в полном соответствии с действующими нормами и правилами, а также указаниями производителя. Неправильная установка может привести к травмам людей и домашних животных, повреждению имущества; компания-изготовитель за причинённые неправильной установкой убытки ответственности не несёт. Котел поставляется в картон¬ной упаковке. После снятия упаковки убедитесь в отсутствии повреждений и проверьте комплектность. О нарушениях известите поставщика данного оборудования.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.

 

ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом (скрепки, пластиковые пакеты, пено¬поли¬стирол и пр.) – это опасно.

В  случае  неисправности  и/или  нарушения  нормальной   работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТКОТЛАСАМОСТОЯТЕЛЬНО. Обратитеськквалифицированному специалисту.

Прежде чем производить техническое обслуживание или ремонт котла, убедитесь, что его электро¬питание отключено (внешний двухполюсный выключатель находится в положении «OFF» (ВЫКЛ)).

Запрещается выполнять ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их принадлежностей, следует выключить котел (установите внешний двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ)) и перекройте газовый кран.

По завершении работ привлеките квалифици¬ро¬ванного специалиста для проверки эффективности функционирования дымоходов и воздуховодов и прочего оборудования.

Перед внешней очисткой котла выключите его и установите внешний двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ).

При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ). Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся

вещества в помещении, в котором установлен котел.

 

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА. ПЕРВЫЙПУСКДОЛЖЕНОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Recomandări (avertizări) pentru instalare

Instalaţia şi prima punere în funcţiune (prima pornire) a centralei trebuie să fie efectuate numai de către personal calificat în conformitate cu normele naţionale de instalare in vigoare şi cu eventualele dispoziţii ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate publică.

După instalarea centralei, instalatorul trebuie să înmâneze utilizatorului final, declaraţia de conformitate şi manualul de utilizare şi să-l informeze cu privire la funcţionarea centralei şi asupra dispozitivelor de siguranţă.

 

Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic. Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la reţeaua de distribuire apă caldă menajeră compatibile cu capacităţile şi puterile sale.

Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate. Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni apărute din cauza folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau pentru nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.

Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă intervenţie trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare şi conform instrucţiunilor furnizate de către constructor. O instalare greşită poate provoca daune persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru care firma constructoare nu este responsabilă.

Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după ce aţi scos ambalajul verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă că elementele furnizate sunt complete. În cazul unor neconformităţi adresaţi-vă furnizorului. Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt surse de pericole.

În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste funcţionări opriţi aparatul, închideţi robinetul de gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţi-vă personalului calificat.

Înainte de orice intervenţie de întreţinere (revizie) /reparaţie la centrală, trebuie să întrerupeţi alimentarea electrică a centralei aşezând întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF”.

Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificaţi. Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate compromite siguranţa aparatului şi pentru aceasta constructorul nu este responsabil.

În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a accesoriilor lor, scoateţi aparatul din funcţiune aşezând întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF” şi închizând robinetul de gaz. La terminarea lucrărilor puneţi personalul calificat să verifice eficienţa conductelor sau dispozitivelor.

Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.

Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.

Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse toxice. Respectarea normelor în vigoare permite o funcţionare sigură, ecologică şi o economie de energie.

În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie să fie folosite cele originale.

 

Marcaje CE

Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele directive:

 • 90/396/CEE cu privire la aparatele pe gaz
 • 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagnetică
 • 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic
 • 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică.

общие положения generalităţi

Правила безопасности

Перечень условных обозначений:

Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным.

Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям имущества, в определенных ситуациях даже серьезным, и нанести ущерб домашним животным и растениям.

 

Агрегат должен крепиться на прочную стену,

не подверженную вибрациям

При сверлении стены не повредите существующую электропроводку или трубы.

Удар током при контакте с проводами под напряжением

Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода. Повреждение существующих систем.

Затопление – утечка воды из поврежденных труб.

Для электропроводки используйте провода надлежащего сечения.

Возгорание из-за перегрева при проходе тока по проводам меньшего сечения. Предохраните трубы и электрические провода во избежание их повреждения. Удар током при контакте с проводами под напряжением.

Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода. Затопление – утечка воды из поврежденных труб.

Проверьте, чтобы помещение, в котором устанавливается агрегат и устройства, с которыми он соединяется, соответствовало действующим нормативам.

Удар током при контакте с неправильно установленными проводами под напряжением.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за неправильно установленной вентиляции или дымохода.

Повреждение агрегата из-за неправильных условий его эксплуатации.

Используйте пригодные инструменты или ручные приборы (в особенности необходимо проверить, чтобы инструмент не был поврежден, чтобы его рукоятка была целой и прочно прикреплена), правильно используйте инструменты, избегайте их падения, убирайте инструменты на место после их использования.

Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхание пыли, удары, порезы, уколы, царапины.

Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами.

Используйте пригодные электрические инструменты (в особенности необходимо проверить, чтобы провод электропитания и штупсельная вилка не были повреждены, и чтобы детали, имеющие вращательное или поступательное движение, были прочно прикреплены), правильно используйте инструмент, не преграждайте проходы проводами электропитания, предохраняйте инструмент от падения, после использования отсоединить от электрической розетки и убрать на место.

Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций.

Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами.

Проверьте, чтобы переносные лестницы были прочно установлены на пол, чтобы они были расчитаны на соответствующую нагрузку, чтобы ступеньки не были повреждены и не были скользкими, чтобы никто не сдвинул лестницу со стоящим на ней человеком, чтобы кто- нибудь страховал внизу.

Падение или защемление (раскладные лестницы).

Проверьте, чтобы многоярусные лестницы были прочно установлены, чтобы они были расчитаны на соответствующую нагрузку, ступеньки не были повреждены и не были скользкими; лестница должна быть оснащена перилами вдоль подъема и защитным барьером на платформе.

Опасность падения

Проверьте, чтобы в процессе выполнения работ на высоте (как правило выше двух метров от пола) были предусмотрены защитные барьеры в рабочей зоне или персональные страховочные троссы во избежание падения, а также проверить, чтобы внизу  не  находилось опасных предметов в случае падения, и чтобы в случае падения внизу имелись амортизирующие приспособления или предметы.

Опасность падения

Проверьте, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены надлежащие гигиенические и санитарные условия: освещение, вентиляция, прочность конструкций.

Опасность ударов, падения и т.д.

Предохраните агрегат и прилегающие зоны соответствующим защитным материалом. Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами.

Перемещайте агрегат с соответствующей предосторожностью и защитными приспособлениями.

Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.

Для выполнения работ наденьте защитную спец. одежду.

Несчастные случаи от ударов током, от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций.

Расположите материалы и инструменты таким образом, чтобы их использование было удобно и безопасно, избегайте скопления материалов, которые могут рассыпаться или упасть.

Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.

Работы внутри агрегата должны выполняться с соблюдением предосторожностей во избежание случайных ударов об острые выступы.

Опасность порезов, уколов, царапин.

Восстановите все защитные устройства и функции управления, затронутые ремонтом агрегата, и проверьте их исправность перед включением агрегата.

  Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильного удаления продуктов сгорания.

Повреждение или блокировка агрегата из-за его функционирования без контрольных устройств.

Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие утечек газа при помощи специального прибора.

Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих.

Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие свободного пламени или источников воспламенения.

Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих.

Проверьте, чтобы воздуховоды вентиляции и дымоходы не были засорены.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильной вентиляции или удаления продуктов сгорания.

Проверьте, чтобы дымоход не имел утечек.

Отравление токсичными газами из-за неправильного удаления продуктов сгорания.

Перед осуществлением работ слейте воду из компонентов, содержащих горячую воду, открыв соответствующие краны.

  Опасность ожегов.

Удалите известковые налеты с компонентов, следуя инструкциям, приведенным в инструкциях к используемому веществу. Предусмотрите надлежащую вентиляцию помещения, наденьте защитную одежду, избегайте смешивания разных веществ, предусмотрите защиту агрегата и расположенных рядом с ним предметов.

Повреждение кожи и глаз при контакте с кислотосодержащими веществами, отравление при попадании в дыхательные пути или в пищевод токсичных химических веществ.

Повреждение агрегата или расположенных рядом с ним предметов кислотосодержащими веществами.

Герметично закройте отверстия, использованные для контроля давления и регуляции газа.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа из открытых отверстий.

Проверьте, чтобы форсунки горелок соответствовали типу используемого газа.

Повреждение агрегата по причине неправильного процесса горения.

В случае появления запаха горелого или дыма из агрегата отключите электропитание, перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Ожеги, отравление токсичными газами.

В случае появления запаха газа перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами.

Norme de siguranţă

Legendă simboluri:

Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării de leziuni, în anumite circumstanţe chiar mortale, pentru persoane.

Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru obiecte, plante şi animale.

Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus vibraţiilor.

    Zgomot în timpul funcţionării

Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele, cablurile electrice sau tuburile (conductele) existente.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate.

Efectuaţi conectările electrice cu conductori cu secţiune adecvată.

Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului electric în cabluri subdi- mensionate.

Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare astfel încât să evitaţi deteriorarea lor.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate.

Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la care trebuie să se conecteze aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalaţi. Deteriora- rea aparatului din cauza condiţiilor improprii de funcţionare.

Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale adecvate uzului (în mod special asiguraţi-vă că ustensila nu s-a deteriorat şi că mânerul este întreg şi corect fixat), utilizaţi-le în mod corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime, după utilizare puneţi-le la locul lor.

Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.

Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special asiguraţi-vă că pri- za şi cablul electric de alimentare sunt întregi şi că părţile dotate cu motor ro- tativ sau alternativ sunt corect fixate), utilizaţi-le în mod corect, nu încrucişaţi conductele cu cablul de alimentare, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime, deconectaţi-le şi după utilizare puneţi-le la locul lor.

Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.

Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt re- zistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că cineva le supraveghează.

    Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau din cauza tăieturilor (scări duble).

Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezisten- te, că treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că au balustrade de-a lungul rampei şi parapete pe platformă.

Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.

Asiguraţi-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită înălţime (în general, mai mult de doi metri peste nivel) au fost prevăzute bare de susţinere (para- pete) în zona de lucru sau centuri de siguranţă individuale apte să prevină căderea, că în spaţiul parcurs la o eventuală cădere nu există obstacole peri- culoase, că eventual impact va fi atenuat de suprafeţe de oprire semirigide sau deformabile.

Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.

Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de condiţii igienice şi sanitare adecva- te în ceea ce priveşte iluminatul, ventilarea, soliditatea.

Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.

Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea locului de muncă cu material ade- cvat.

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schije- lor, loviturilor, tăieturilor.

Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu grijă şi precauţie maximă. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.

În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul individual de protecţie adecvat.

    Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii.

Organizaţi dezmembrarea materialului şi aparaturilor astfel încât manevrarea acestora să fie uşoară şi sigură, evitând grămezile care pot provoca căderi sau prăbuşiri.

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.

Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectuate cu maximă precauţie astfel încât să se evite contactele bruşte cu părţile ascuţite.

Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor, zgârieturilor.

Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă şi control pe care le necesită o intervenţie la aparat şi, înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că ele funcţionează corect.

Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza scurgerilor de gaz sau din cauza unei evacuări a fumului necorespunzătoare. Deteriorarea sau blocarea aparatului din cauza funcţionării necontrolate.

Goliţi componentele care ar putea conţine apă caldă, activând evacuările res- pective, înainte de manevrarea lor.

Leziuni din cauza arsurilor.

Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar de pe componente respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat; în plus aerisiţi încăperea, folosiţi echipament de protecţie adecvat şi evitaţi amestecarea cu produse diverse, protejând aparatul şi obiectele din jur.

Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor cu substanţe acide, inhalare sau inge- stie de agenţi chimici nocivi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul lui din cauza coroziunii la substanţe acide.

În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.

    Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.

Панель управления Panoul de comenzi

 

Общий вид

Vedere de Ansamblu

 

описание котла descrierea produsului

 

Размеры

Dimensiuni cazan

Установочный шаблон

Şablon instalare

 

Минимальные расстояния

Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании следует обеспечить соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное пространство) от корпуса котла до близлежащих предметов и поверхностей.

Устанавливать котел следует в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями производителя.

При установке обязательно используйте уровень, котел должен находиться в строго горизонтальном положении.

 

Distanţe minime pentru instalare

Pentru a permite o desfăşurare uşoară a operaţiunilor de întreţinere (revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanţele minime indicate în schemă.

Aşezaţi centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o nivelă cu bulă.

Техническая информация Date tehnice

 

Общие сведения Модель BS 24 CF Nume model NOTE GEN.
Сертификация CE (№) 1312BR4794 Certificare CE (pin)
Тип котла B11bs Tip cazan
Энергетические характеристики Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) kW 25,8 / 11,2 Putere termică nominală max/min (Hi=putere calorifica inferioara ) PRESTAŢII ENERGETICE
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) kW 28,7 / 12,4 Putere termică nominală max/min (Hs=putere calorifica superioara)
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее kW 23,7 / 10,1 Putere termică utila max/min
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs 93,0 Randament de ardere Hi/Hs
КПД при номинальной мощности (60/80 °C), Hi/Hs % 91,9 / 82,8 Randament la putere termică nominală (60/80°C)Hi/Hs
КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs % 91,2 / 82,1 Randament la 30% la 47°C Hi/Hs
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs % 90,2 / 81,2 Randament la sarcina minimă Hi/Hs
Класс по К.П.Д. (директива 92/42/EEC) ** Stele de randament (dir. 92/42/EEC)
D Clasa SEDBUK
Максимальное потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C % 1,1 Pierdere maximă de căldură pin manta (∆T=50°C)
Потери тепла через дымоход при включенной горелке % 7,0 Pierderi la coş cu arzatorul pornit
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке % 0,4 Pierderi la coş cu arzătorul oprit
Выбросы Остаточное давление в контуре Pa 3 Pierderi reziduale la evacuare EMISII
Класс по NOx 3 Clasa Nox
Температура продуктов сгорания (G20) °C 118 Temperatură fum pentru G20
Содержание СО2 (G20) % 5,8 Conţinut de CO2 pentru G20
Содержание СО (0 % О2) ppm 53 Conţinut de CO (0%O2)
Содержание О2 (G20) % 10,1 Conţinut de O2
Количество продуктов сгорания, не более (G20) Kg/h 63,7 Debit maxim de fum la evacuare pentru G20
Избыток воздуха % 93 Exces de aer
Отопление Максимальное гидравлическое сопротивление (ΔT=20°C) mbar 200 Pierderi de sarcină (max) ∆T=20°C CIRCUIT ÎNCĂLZIRE
Остаточное давление в контуре bar 0,25 Pierderi reziduale pentru instalaţie
Давление в расширительном баке bar 1 Presiune de incarcare vas de expansiune
Максимальное давление в контуре bar 3 Presiune maximă pe circuitul de încălzire
Объем расширительного бака l 8 Capacitate vas de expansiune
Температура воды в контуре отопления, не более/ не менее °C 85 / 35 Temperatură de încălzire max/min (domeniul de temperatură înaltă)
ГВС Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее °C 60 / 36 Temperatura în c sanitar max/min CIRCUIT SANITAR
Расход в контуре ГВС (через 10 мин при ∆T=30 °C) l/min 11,3 Capacitate specifică (în 10 minute/DT 30°C)
Расход в контуре ГВС при ∆T=25 °C l/min 13,6 Cantitate apă caldă DT=25°C
Расход в контуре ГВС при ∆T=35 °C l/min 9,7 Cantitate apă caldă DT=35°C
Класс комфорта по ГВС (EN13203) ** EN13203
Расход воды в контуре ГВС, не менее l/min 1,6 Debitare minimă apă caldă
Давление в контуре ГВС, не более bar 7 Presiune apă în c sanitar max/min
ХАЭРЛАЕКТЕР¬ИРЧИЕСТКИКЕИ Напряжение и частота V/Hz 230/50 Tensiune/frecvenţă de alimentare DATE ELECTR
Потребляемая мощность W 76 Putere electrică totală absorbită
Класс защиты °C +5 Temperatura minima de functionare ( in camera)
Температура воздуха, не менее IP X4D Grade de protecţie instalaţie electrică
Масса Kg 30 Greutate
Размеры (Ш x В x Г) mm 400/770/315 Dimensiuni (L x A x P)

 

Перед установкой

Котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже точки кипения, его следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла.

Перед подключением котла выполните следующие операции:

 • Тщательно промойте трубопроводы контура отопления и ГВС, чтобы удалить все загрязнения, которые могут нарушить работу котла.
 • Убедитесь, что тип используемого газа подходит для данного котла (см. заводскую табличку и информацию на упаковке).
 • Убедитесь, что газоходы свободны от сторонних предметов и к ним не подсоединены другие котлы или водонагреватели, за исключением случаев, когда дымоход специально предна¬значен для нескольких котлов в соответствии с действующими нормативами.
 • Если котел подключается к уже имеющемуся, убедитесь в его чистоте и отсутствии мусора, т.к. это может привести к затруднению удаления продуктов сгорания и/или притоку воздуха, необходимого для горения.
 • Не допускается эксплуатация котла при наличии дымохода/ воздуховода не соответствующих нормативным требованиям и требованиям производителя.
 • Проверьте качество воды, повышенная жесткость водопроводной воды может привести к образованию накипи на элементах котла и снижению его к.п.д.

 

Водонагревательные агрегаты типа B11bs с открытой камерой расчитаны на подсоединение к дымоходу удаления продуктов сгорания в атмосферу. Воздух для горения поступает непосредственно из помещения, в котором установлена колонка. Дымоудаление основано на натуральной тяге. Данный тип колонки не может быть установлен в помещении, которое не отвечает определенным требованиям по вентиляции. Во избежание нарушения исправной работы колонки место для ее монтажа должно быть выбрано в соответствии с предельной рабочей температурой, а также сама колонка должна быть предохранена от прямого воздействия атмосферных осадков. Колонка расчитана на настенный монтаж. Колонка крепится к стене, расчитанной на вес агрегата.

При изготовлении технической ниши необходимо соблюдать минимальные расстояния, обеспечивающие доступ к комплектующим колонки.

 

ВНИМАНИЕ!

В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ КОТЛА НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОТЕЛ, А ТАКЖЕ ВСЕ СИСТЕМЫ, К КОТОРЫМ ОН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ, ПРИСУТСТВУЮТ ПЫЛЬ И/ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ГАЗЫ, ТО КОТЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭТОГО ВОЗДУХА.

 

ВНИМАНИЕ!

ПЕРВЫЙ ПУСК  ДОЛЖЕН  ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ  ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В  СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Recomandări pentru prima instalare

Centrala serveşte pentru încălzirea apei la o temperatură mai mică decât temperatura de fierbere.

Aceasta trebuie să fie racordată la o instalaţie de încălzire şi la o reţea de apă menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu prestaţiile şi cu puterea centralei.

Înainte de a racorda centrala este necesar:

 • să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor pentru a îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau murdăriile care pot compromite corecta funcţionare a centralei;
 • să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru funcţionarea cu tipul de gaz disponibil (citiţi cele prezentate pe eticheta ambalaju- lui şi pe placa de timbru cu caracteristicile centralei);
 • să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) să fie în- trerupt (gâtuit) şi ca nu cumva să fie racordate şi alte evacuări de la alte aparate, cu excepţia cazului în care acest lucru s-a realizat pen- tru a servi mai mulţi utilizatori conform celor prevăzute de Normele în vigoare;
 • să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja existente, dacă acestea sunt perfect curăţate şi să nu prezinte resturi de zgură, deo- arece eventuala desprindere a acestora ar putea obstrucţiona tre- cerea gazelor arse (fumului) determinând situaţii periculoase;
 • să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate, dacă acestea au fost intubate;
 • în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de acumulare de calcar având ca şi consecinţă diminuarea eficienţei componentelor centralei.
Вам будет интересно >>  Инструкция по эксплуатации варочной панели Грета Модель СВ-4

 

La aparatele de tip B11bs (aparate cu camerã deschisã prevãzute pen- tru a fi racordate la un coș de fum exterior încãperii; aerul necesar com- bustiei este preluat direct din încãperea unde este montat cazanul) evacuarea fumului se realizeazã prin tiraj natural.

Acest tip de cazan nu poate fi instalat întro încãpere care nu este ven- tilatã corespunzãtor.

Cazanul trebuie instalat pe un perete întreg și fi x, astfel încât sã nu permitã accesul la pãrţile electrice sub tensiune prin intermediul de- schiderii posterioare a cadrului de fi xare. Pentru a nu compromite funcţionarea normalã a aparatului, ambientul în care este instalat aparatul trebuie sã corespundã din punct de vedere al temperaturilor limitã de funcţionare și trebuie sã fi e protejat de agenșii atmosferici. Pentru realizarea unui spaþiu tehnic este necesarã respectarea distanţelor minime ce garanteazã accesibilitatea la pãrţile interne ale cazanului.

 

ATENŢIE

În apropierea centralei nu trebuie să existe obiecte inflamabile. Asiguraţi-vă că ambientul de instalare şi instalaţiile la care trebuie să fie racordat aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare. Dacă în încăperea de instalare este praf şi/sau sunt vapori agresivi, aparatul trebuie să funcţioneze în mod independent faţă de aerul din încăpere.

 

ATENŢIE

Instalarea şi prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie să fie efectuate de către personalul calificat în conformitate cu normele naţionale de instalare, în vigoare şi conform eventualelor prevederi ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate publică.

Подключение к газопроводу

Котел рассчитан на работу со следующими типами газа.

 

Модель Типы газа
BS 24 CF II2H3+

 

По упаковке и заводской табличке на корпусе котла убедитесь, что он рассчитан на эксплуатацию в соответствующей стране и работу от газа, имеющегося в стране эксплуатации.

Проверьте соответствие типа газа в трубопроводе типу, на который рассчитан котел.

Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в соответствии с действующими нормами и правилами, с учетом максимальной теплопроизводительности котла.

Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые трубопроводы для удаления загрязнений, которые могут нарушить работу котла. Газовое соединение должно быть выполнено через прокладку.

Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана) или сжиженного), поскольку при слишком низком давлении эффективность работы котла снижается, и он не обеспечивает должного уровня комфорта.

 

Гидравлические соединения

На рисунке показана схема подключения трубопроводов воды и газа к котлу. Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе не выше 0,6 МПа (6 бар); если выше, необходимо обязательно установить редуктор давления.

 

Обозначения

 1. Патрубок подачи в контур отопления
 2. Патрубок подачи в контур ГВС
 3. Подвод газа
 4. Подвод холодной воды
 5. Возврат из контура отопления
 6. Трубка слива предохранительного клапана
 7. Кран подпитки
 8. Сливной кран

Racordarea la gaz

Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparţin categoriilor prezentate în următorul tabel:

 

Naţiunea Modelul Categoria
RO BS 24 CF II2H3+

Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe ambalaj şi pe aparat, că centrala este destinată ţării în care va trebui să fie instalată, că, de asemenea, categoria de gaz pentru care centrala a fost proiectată corespunde uneia dintre categoriile admise de ţara de destinaţie.

Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate şi dimensionate conform celor prevăzute de Normele specifice şi în baza puterii maxime a centralei; asiguraţi-vă şi de corecta dimensionare şi de racordarea robinetului de interceptare.

Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă a conductelor de gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea compromite funcţionarea centralei.

Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de pe centrală).

În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan sau GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in cazul in care este insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii generatorului cu consecinţe neplăcute asupra utilizatorului.

Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)

În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei la reţeaua de apă (hidraulică) şi la instalaţia de gaz. Fiţi atenţi ca presiunea maximă a reţelei de apă să nu depăşească 6 bar, în caz contrar este necesară instalarea unui reductor de presiune.

 

Racorduri hidraulice

 

A = Tur Instalatie

B = Lesire apa calda C = Intrare gaz

D = Inrare apa rece E = Retur Instalatie

F = Evacuare dispozitiv suprapresiune G = Electrovalvă de umplere

H = Robinet de golire

 

Остаточное давление при ΔT 20 °C Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de recirculare

 

Для расчета размеров трубопроводов и нагревательных приборов контура отопления остаточное давление следует рассчитывать   как    функцию  от требуемого расхода воды, принимая во внимание характеристику циркуляционного насоса.

 

Предохранительный клапан

Присоедините дренажную трубку (входящую в комплект поставки) к выходу предохранительного клапана F (см. рисунок).

Дренажный патрубок предохранительного клапана (см. рисунок) следует соединить с дренажным сифоном так, чтобы можно было визуально убедиться в работоспособности предохранительного клапана. В противном случае может быть причинен вред людям, домашним животным и имуществу. За указанные травмы и ущерб производитель ответственности не несёт.

Pentru dimensionarea tuburilor şi a radiatoarelor instalaţiei de încălzire se evaluează valoarea de nivel rezidual in funcţie de debitul (capacitatea) cerut/ ă, în funcţie de valorile prezentate pe graficul pompei de recirculare.

 

Dispozitivul de suprapresiune

Fixati teava de scurgere pentru supapa de siguranta F inclusa in pachetul cu manualul de utilizare si instalare.

Evacuarea dispozitivului de suprapresiune trebuie să fie conectată la un sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru a evita

 • în cazul intervenţiei acestuia — vătămarea persoanelor, animalelor şi deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este responsabil.

 

Промывка контура отопления

Если котел подключается к существующему контуру отопления, в воде могут иметься различные примеси, способные оказать вредное воздействие на котел, приводящее ксокращению срока его службы. Перед демонтажем старого котла обязательно обеспечьте тщательную промывку системы от загрязнений, способных оказать вредное воздействие на котел. Обязательно убедитесь, что емкость расширительного бака соответствует объему воды в контуре отопления.

Curăţarea instalaţiei de încălzire

În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este sesizată prezenţa substanţelor şi aditivilor în apă şi care ar putea influenţa in mod negativ funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale. Înainte de înlocuire este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalaţiei pentru a îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot compromite corecta funcţionare a centralei. Verificaţi dacă vasul de expansiune are o capacitate adecvată conţinutului de apă al centralei.

 

Гидравлическая схема Schema hidraulică

 

Подсоединение дымохода

Колонка должна быть соединена с системой дымоудаления, соответствующей требованиям действующих нормативов. Проверьте исправное удаление продуктов сгорания, замерив содержание CO2 при номинальном расходе тепла. Данное значение не должно превышать значение, указанное в таблице Технических данных .

Если фактическое значение будет выше, проверьте исправность системы дымоудаления.

Если содержание CO2 невозможно привести к значению, указанному в таблице Технических данных, не пользуйтесь агрегатом.

ВАЖНО

Дымоходы удаления продуктов сгорания не должны соприкасаться или располагаться рядом с возгораемыми материалами и не должны проходить через конструкции или стены из возгораемого материала.

Racordarea la coșul de fum

Centrala trebuie racordatã la un sistem de evacuare a gazelor de arde- re, conform normelor în vigoare. Verifi caţi evacuarea corectã a gazelor de ardere mãsurând conţinutul în CO2, la puterea termicã nominalã a centralei. Aceastã valoare nu trebuie sã depãșeascã limita indicatã în tabela cu DATE TEHNICE.

În caz contrar, controlaţi efi cacitatea sistemului de evacuare.

Dacã nu e posibil sã aduceţi valoarea de CO2 la limitele admise (vezi DATE TEHNICE), nu puneţi în funcţiune centrala.

 

ОСТОРОЖНО!

Перед производством работ на котле отключите его электропитание внешним двухполюсным выключателем (установите в положение

«OFF» (ВЫКЛ)).

 

Подключение к электрической сети

С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному специалисту тщательно проверить все электрические соединения котла.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный отсутствием надлежащего зазем¬ления или ненадлежащими параметрами сети электропитания.

Убедитесь, что система рассчитана на максимальную мощность, потребляемую котлом (см. паспортную табличку). Убедитесь, что используются проводники сечением не менее 0,75 мм2.

Для правильной и безопасной работы котел должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО надежно заземлён.

Питание осуществляется от сети 230 В, 50 Гц (L, N + PE) с соблюдением полярности и заземляющим проводником.

При необходимости замены кабеля электропитания обращайтесь к квалифицированному специалисту. Заземляющий провод (желтый или зеленый) должен иметь большую длину, чем фазный провод или нейтраль.

ATENŢIE

Înainte de orice intervenţie la centrală, întrerupeţi alimentarea electrică cu ajutorul întrerupătorului bipolar extern.

 

Conectările electrice

Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului calificat ca să facă o verificare atentă a instalaţiei electrice.

Constructorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.

Verificaţi dacă instalaţia este adecvată pentru puterea maximă absorbită de la centrală şi indicată pe placa de timbru.

Controlaţi dacă secţiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai mică de 0,75 mm2. Corecta conectare cu o eficientă împământare a instalaţiei este indispensabilă pentru a garanta siguranţa aparatului.

Cablul de alimentare trebuie conectat la o reţea de 230V-50Hz respectând polarizarea L-N şi împământarea.

 

În cazul în care schimbaţi cablul electric de alimentare adresaţi-vă personalului calificat, pentru racordarea centralei folosiţi firul galben / verde de împământare, mai lung decât firele de alimentare (N-L).

 

Кабель электропитания

Внимание!

Подключение котла к сети электропитания следует выполнять через постоянное соединение (не допускается использование штепсельной вилки) через двухполюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами не менее 3 мм. Строго запрещается использовать многовыводные

Cablu alimentare

 

Important!

Conectările la reţeaua electrică trebuie efectuate cu conectare (legătură) fixă (nu cu ştecher mobil) şi dotate cu întrerupător bipolar cu o distanţă de deschidere a contactelor de cel puţin 3 mm.

штекеры, удлинители и/или переходники.

 

Котел не имеет средств грозозащиты.

При необходимости замены предохранителей используйте быстродействующие плавкие предохранители 2 А.

 

Подсоединение термостата помещения

Для доступа к подсоединениям периферийных устройств выполните следующие операции:

 • обесточьте колонку;
 • поверните консоль управления, потянув ее вверх;
 • отвинтите два шурупа в задней крышке корпуса с приборами;
 • отсоедините два зажима и поднимите крышку.

Откройте зажимную коробку для подсоединения термостата помещения.

 • вставьте провод термостата;
 • отвинтите зажим отверткой и вставьте по одному провода, отходящие от термостата помещения;
 • подсоедините провода к зажимам, как показано на электрической схеме;
 • проверьте, чтобы провода были прочно закреплены и не натягивались при закрывании или открывании крышки корпуса с приборами;
 • закройте крышку корпуса с приборами и восстановите на место передний кожух.

 

Внимание!

Порядок размещения  и  подключения  дополнительных устройств см. в руководствах по установке соответствующих устройств.

Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare.

Este interzisă folosirea tuburilor instalaţiei sanitare, de încălzire şi de gaz pentru realizarea instalaţiei de împământare a aparatului.

Centrala nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor.

În cazul în care este necesară înlocuirea siguranţelor de reţea, folosiţi siguranţe de 2A rapide.

 

Conectarea termostatului de ambianţă

Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedaţi astfel:

 • opriţi alimentarea electrică a cazanului
 • rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi
 • deşurubaţi ambele şuruburi ale capacului posterior al locaşului de instrumente
 • decuplaţi cele două clame şi ridicaţi capacul Astfel, veţi avea acces la cutia de borne pentru conectarea Termostatului de Ambianţă
 • introduceţi cablul termostatului
 • slăbiţi opritorul de cablu cu o şurubelniţă şi introduceţi, unul câte unul, toate cablurile de la termostat.
 • conectaţi cablurile la borne, aşa cum se arată în schema electrică
 • asiguraţi-vă că papucii sunt bine strânşi pe cabluri şi că acestea nu vor suferi şocuri de tracţiune, la deschiderea sau închiderea uşii locaşului port- instrumente
 • închideţi uşa locaşului port-instrumente şi panoul frontal.

 

Atenţie!

Pentru racordarea şi poziţionarea cablurilor perifericelor opţionale vedeţi recomandările referitoare la instalarea acestora.

 

Электрическая схема

Сцельюобеспечениябезопасностипоручитеквалифицированному специалисту тщательно проверить все электрические соединения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ОТСУТСТВИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Schema electrică cazan

Pentru o mai bună siguranţă se efectuează de personal califi cat un control al instalaţiei electrice.

Producătorul nu este responsabil pentru eventuale daune cauzate de lipsa împământării a instalaţiei sau pentru anomalii de alimentare electrică.

 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Модуляторгазового Bi

 

 1. Задержка зажигания

ВКЛ = 2 минуты; заводская настройка — ВКЛ. ВЫКЛ = 0 минут;

 1. Поствентиляция после работы в режиме ГВС ВКЛ = 5 секунд; заводская настройка — ВКЛ. ВЫКЛ = 3 минут
 2. НЕ ИЗМЕНЯТЬ
 3. НЕ ИЗМЕНЯТЬ

ON OFF

 1. Pornire întârziată

ON = 2 minute — din fabrică pe ON OFF = 0 minute

 1. Post-ventilaţie după consum apă menajeră ON = 5 secondi — din fabrică pe ON

OFF = 3 minute

 1. NU MODIFICAŢI
 2. NU MODIFICAŢI

Порядок зажигания

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. «2», загорится зеленый СИД «3», через несколько секунд колонка будет готова к работе. Горелка зажигается: если это не произойдет с первой попытки, необходимо выпустить воздух из газопровода. Повторите эту операцию до тех пор, пока горелка не включится.

Зимний и летний режимы

Регулятор системы отопления «6» на консоли управления позволяет переключить с зимнего на летний режим и наоборот.

При выборе регулятором положения «0» колонка работает в летнем режиме (отопление исключено).

Регуляция температуры отопления

Настройка температуры подачи воды в систему осуществляется при помощи регулятора отопления «6», расположенного на консоли управления, в диапазоне от 42°C до 82°C.

Температура подачи воды в систему отопления показывается посредством желтых СИДов на консоли управления.

Настройка  температуры  бытовой  горячей  воды.  Настройка температуры подачи воды в систему БГВ осуществляется при помощи регулятора отопления «7», расположенного на консоли управления, в диапазоне от 36°C до 56°C.

 

Начальные процедуры

Безопасность и работоспособность котла обеспечиваются только при условии его ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим квалификацию в соответствии с действующими нормами и правилами.

Электропитание

 • Убедитесь, что напряжение и частота в сети электропитания соответствуют указанным на заводской табличке котла;
 • УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОТЕЛ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕН.

Подача газа

Действуйте следующим образом:

 • Убедитесь, что тип газа в системе соответствует указанному на заводской табличке котла.
 • Откройте окна и двери.
 • Убедитесь в отсутствии открытого огня и источников искр.
 • Проверьте газогорелочную часть котла на герметичность. Для этого при перекрытом (выклю¬ченном) клапане подачи газа перекройте и снова откройте основной газовый вентиль. В течение 10 мин счетчик не должен регистрировать расхода газа.

Заполнение контура отопления

Действуйте следующим образом:

 • Откройте воздушные клапаны радиаторов контура отопления.
 • Поднимите колпачок автоматического воздухоотводчика циркуляционного насоса.
 • Постепенно открывайте кран подпитки котла и перекрывайте воздушные клапаны на радиаторах контура отопления, пока не начнет выходить вода.
 • Когда давление по показаниям манометра достигнет 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 бар), перекройте кран подпитки котла.

 

Первое включение

 1. Проверьте:
 • заглушка автоматического вантузного клапана на циркуляторном насосе должна быть отвинчена;
 • манометр должен показывать давление в системе выше 1 бар;
 • газовый кран должен быть закрыт;
 • электрические соединения должны быть выполнены правильно. Проверьте в любом случае, чтобы желто-зеленый провод заземления был подсоединен к надежной системе заземления.

Для выпуска воздуха из циркуляции выполните следующие операции:

 • Нажмите кнопку , загорится зеленый СИД «3». Поверните регулятор отопления «6» в одно из положений в диапазоне от мин. до макс. Насос колонки запустится и произведет три попытки зажигания горелки. Через 7 секунд электронный блок блокирует

Procedura de aprindere

Apăsaţi tasta ON/OFF 2; se va aprinde ledul verde 3, iar după câteva secunde, cazanul este gata de funcţionare. Arzătorul se aprinde: dacă acest lucru nu are loc la prima tentativă este necesar să aerisiţi tubul de gaz. Repetaţi această operaţie până când are loc aprinderea.

 

Funcţionarea pe timp de iarnă şi vară

Rotaţia buşonului selector de încălzire 6 de pe panoul de comandă per- mite comutarea funcţionării, de la vară la iarnă şi invers.

Funcţionarea pe timp de vară se activează poziţionând buşonul se- lector pe 0 (încălzire anulată).

 

Reglarea temperaturii de încălzire

Reglarea temperaturii pe circuitul de tur se face cu buşonul circ. de încălzire, 6, de pe panoul de comandă ; plaja de temperatură este de la 42°C la 82°C.

Temperatura pe circuitul de încălzire este indicată de ledurile galbene de pe panoul de comandă.

 

Reglarea apei calde menajere

Reglarea temperaturii apei calde menajere se face cu buşonul 7 de pe panoul de comandă; plaja de temperatură este de la 36°C la 56°C.

 

Pregătirea pentru punerea în funcţiune

Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare a centralei, punerea în funcţiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat şi care să fie autorizat de lege, în acest sens.

 

Alimentarea Electrică

 • Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu date- le înscrise pe placa de timbru a centralei;
 • verificaţi eficienţa împământării.

 

Alimentare Gaz

Procedaţi în următorul mod:

 • verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe pla- ca de timbru a centralei;
 • deschideţi uşile şi ferestrele;
 • evitaţi apariţia scânteilor şi flăcărilor libere;
 • verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de in- terceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizorul de gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.

 

Umplerea instalaţiei cu apă

Procedaţi după cum urmează:

 • deschideţi valvele de aerisire a radiatoarelor instalaţiei;
 • desfaceţi capacul valvei automate de suprapresiune, de pe pompa de circulaţie;
 • deschideţi treptat robinetul de umplere şi închideţi valvele de aerisire de pe calorifere, imediat după ce iese apa
 • închideţi robinetul de umplere al centralei când presiunea indicată pe hidrometru este de 1 bar.

 

Prima pornire

 1. Asiguraţi-vă că:
 • capacul valvei de aerisire automată al pompei de circulaţie este desfăcut;
 • presiunea instalaţiei, pe manometru, este mai mare de 1 bar;
 • robinetul de gaz este închis;
 • racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asiguraţi-vă în orice caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o instalaţie de împământare bună;

Pentru a elimina aerul din instalaţie procedaţi după cum urmează:

 • Apăsaţi tasta : se va aprinde ledul verde 3. Rotiţi buşonul circuitului de încălzire 6 într-o poziţie intermediară (între min şi max). Pompa cazanului porneşte; centrala comandă aprinderea arzătorului. După 7 secunde protecţia electronică blochează

 

колонки, так как прерывается подача газа. Загорается красный СИД

«9».

 • насос должен работать до тех пор, пока из циркуляции не будет выпущен весь воздух;
 • выпустите воздух из батарей отопления
 • проверьте давление в системе. Если оно понизилось, откройте подпитку воды вплоть до достижения значения 1 бар.
 1. Проверьте дымоход удаления продуктов сгорания.
 2. Проверьте, чтобы возможные необходимые вентиляционные отверстия в помещении были открыты (монтаж типа B).
 3. Откройте газовый кран и проверьте герметичность всех соединений, включая соединения колонки, проверяя, чтобы счетчик не показывал расхода газа. При необходимости устраните утечки.
 4. Разблокируйте колонку при помощи кнопки .

Горелка зажигается: если этого не произойдет с первой попытки, повторите операцию до тех пока не произойдет зажигания.

 

Проверка параметров газа

Демонтируйте переднюю декоративную панель и опустите панель управления.

Проверка давления на входе

 1. Ослабьте винт «1» (рис. a) и вставьте соединительную трубку манометра в патрубок отбора давления.
 2. Переведите колонку в режим максимальной мощности, включив функцию чистки дымохода (нажмите кнопку на 5 секунд, зеленый СИД «3» замигает). Давление подачи газа должно соответствовать значению, предусмотренному для типа газа, на который расчитана колонка.
 3. По окончании проверки затяните винт “1” и убедитесь, что он затянут плотно.
 4. Через 10 мин или при повторном нажа¬тии на кнопку котел выхо¬дит из режима «Трубочист».

aparatul deoarece alimentarea cu gaz este întreruptă; se aprinde ledul roşu , 9.

 • lăsaţi pompa să funcţioneze până când tot aerul a ieşit din instalaţie;
 • aerisiţi caloriferele;
 • controlaţi presiunea instalaţiei şi, dacă aceasta este scăzută, introduceţi apă pentru a aduce presiunea la 1 bar.
 1. conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată şi fără nici un obstacol
 2. asiguraţi-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăpere sunt deschise (instalarea tip B).
 3. Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşeitatea racordurilor, inclusiv cele ale centralei, verificând ca aparatul de măsură să nu semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminaţi eventualele scăpări de gaz.
 4. Deblocaţi cazanul apăsând tasta .

Arzătorul se aprinde: dacă acest lucru nu are loc la prima încercare, repetaţi operaţiunea până când are loc aprinderea.ù

 

Verificarea reglării gazelor

Îndepărtaţi panoul frontal şi procedaţi după cum urmează.

 

Controlul presiunii de alimentare

 1. Desfaceţi şurubul “1” (fi g. a) şi introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
 2. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia coşar” apăsaţi tasta timp de 5 secunde: ledul verde 3 emite un semnal intermitent). Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
 3. La sfârşitul controlului strângeţi şurubul “1” .
 4. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute o apăsaţi tasta

 

Проверка максимальной мощности

 1. Для проверки максимальной мощности ослабьте винт «2» (рис. b) и подклю¬чите трубку манометра к штуцеру отбо¬ра дав¬ления.
 2. Отсоедините трубку-компенсатор камеры сгорания.
 3. Переведите колонку в режим максимальной мощности, включив функцию чистки дымохода (нажмите кнопку на 5 секунд, зеленый СИД «3» замигает). Давление подачи газа должно соответствовать значению, предусмотренному в таблице

«Настройка газа» для типа газа, на который расчитана колонка. Если давление не соответствует, снимите защитный колпачок и поверните регуляционный винт 3 (схема с).

 1. По окончании проверки затяните винт «2» и убедитесь, что он затянут плотно.
 2. Установите на место защитный колпак регулятора.
 3. Подключите трубку-компенсатор.
 4. Котел выходит из режима «Трубо¬чист» автоматически через 10 мин или немедленно по нажатии кнопки .

Controlul puterii maxime sanitar

 1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul “2” (fi g.b) şi introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
 2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
 3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia coşar”), (activând “funcţia coşar” apăsaţi tasta timp de 5 secunde: ledul verde 3 emite un semnal intermitent).

Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.

Dacă nu corespunde scoateţi învelişul de protecţie şi acţionaţi asupra şurubului de reglare “3” (fi g. c).

 1. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “2” şi verifi caţi etanşarea.
 2. Repuneţi învelişul de protecţie al modulatorului.
 3. Reconectaţi tubul de compensare.
 4. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute o apăsaţi tasta .

Проверка минимальной мощности

 1. Для проверки минимальной мощности ослабьте винт «2» (рис.
 1. b) и под¬клю¬чите трубку манометра к штуцеру от¬бора давления.
 1. Отсоедините трубку-компенсатор камеры сгорания.
 2. Переведите колонку в режим максимальной мощности, включив функцию чистки дымохода (нажмите кнопку на 5 секунд, зеленый СИД «3» замигает). Отсоедините провод модуляции (схема d). Давление подачи газа должно соответствовать значению, предусмотренному в таблице «Настройка газа» для типа газа, на который расчитана колонка. Если давление не соответствует, поверните регуляционный винт 4 (схема d).
 3. По окончании проверки затяните винт «2» и убедитесь, что он затянут плотно.
 4. Подключите провод к регулятору давления.
 5. Подключите трубку-компенсатор.
 6. Котел выходит из режима «Трубо¬чист» через 10 мин автоматически либо немедленно по нажатии кнопки .

Controlul puterii minime

 1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul “2” (fi g.b) şi introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
 2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
 3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia coşar”), (activând “funcţia coşar” apăsaţi tasta timp de 5 secunde: ledul verde 3 emite un semnal intermitent).

Scoateţi un cablu al modulatorului (fig.d) presiunea trebuie să corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde acţionaţi asupra şurubului de reglare “4” (fi g. d).

 1. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “2” şi verifi caţi etanşarea.
 2. Reconectaţi cablul modulatorului.
 3. Reconectaţi tubul de compensare.
 4. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minuteo apăsaţi tasta .

 

Настройка максимальной мощности отопления и плавного зажигания

 1. Для проверки/изменения максимальной мощности отопления и/или плавного зажигания отвинтите винт 2 (схема b) и вставьте штуцер манометра в отверстие отбора давления.
 2. Нажмите кнопку на 10 секунд. Когда красный СИД «9» замигает, можно приступить к настройке (схема е).
 3. Для настройки максимальной мощности отопления поверните регулятор отопления «6» (схема е).
Вам будет интересно >>  Инструкция для Плита Gorenje K5341WH

Для настройки плавного зажигания поверните регулятор БГВ «7» (схема е).

 1. Изменение автоматически сохраняется. Если один из двух регуляторов не поворачивается, в памяти колонки сохраняется ранее заданное значение. Для выхода из этой функции нажмите кнопку на 10 секунд или подождите 1 минуту.
 2. По завершении проверки завинтите шуруп

Reglarea puterii maxime pe circuitul de încălzire şi a puterii de aprindere lentă

 1. Pentru a controla sau modifi ca puterea maximă de încălzire sau de aprindere lentă, slăbiţi şurubul “2” (fig. b) şi introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
 2. Apăsaţi tasta 10 secunde, apoi, când ledul roşu 9 începe să emită un semnal intermitent, puteţi începe reglare (fig. e).
 3. Pentru a regla puterea maximă de încălzire, rotiţi buşonul circuitului de încălzire 6 (fi g. e). Pentru a regla aprinderea lentă, rotiţi buşonul circuitului sanitar 7 (fi g. e).
 4. Modifi carea este memorizată automat. Dacă una din cele două selectoare nu se deplasează, cazanul menţine în memorie valoarea fi xată înainte. Pentru a ieşi din meniul funcţiei, apăsaţi tasta 10

secunde sau aşteptaţi 1 minut.

«2» и проверьте герметичность.

Настройка максимальной мощности отопления / Reglarea puterii  maxime pe circuitul de încălzire

Настройка плавного зажигания/ Reglarea de aprindere lentă

 1. La sfârşitul verifi cării, strângeţi şurubul “2” (fi

g.b) şi controlaţi etanşeitatea.

 

Настройка задержки включения отопления

Настройка производится на электронной  схеме

Настройка производится на схеме посредством переключателя № 1 Положение ВКЛ. = 2 минуты – заводская настройка

Положение ВЫКЛ. = 0 минут

Выполненное изменение положения сразу же сохраняется в памяти схемы.

Reglarea pornirii întârziate a încălzirii

Reglare efectuată pe placa electronică

Reglarea se va face pe placa electronică, cu ajutorul unui dep-switch

 • nr. 1

Poziţia ON = 2 minute – reglare din fabrică Poziţia OFF = 0 minute

Modificând poziţia, modificarea se memorizează imediat.

 

Таблица иллюстрирует зависимость между давлением газа на горелке и мощностью в режиме отопления

Tabelul indica relatia dintre presiunea de gaz la arzator si nivelul de putere al cazanului in modul de functionare pe incalzire

 

Давление газа в режиме отопления Presiune gaz pentru incalzire
BS 24 CF Gas Полезная мощность (kBT) Putere utila (kW) 10,1 12 14 16 18 20 22 23,7
G20 мбар / mbar 2,2 3,2 4,4 5,7 7,2 7,6 9,1 10,9
G30 мбар / mbar 5,5 8,0 11,0 14,3 18,1 18,9 22,9 26,5
G31 мбар / mbar 6,0 8,8 12,0 15,6 19,8 23,5 28,5 33,0

 

Сводная таблица параметров по типам газа Tabel rezumativ transformare gas

 

BS 24 CF
G20 G30 G31
Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар) (МДж/м3) Indice Wobe inf. (15°C, 1013 mbar) (MJ/m3) 45,67 80,58 70,69
Входное давление газа, мбар Presiunea de intrare gaz mbar 20 28/30 37
Давление газа на горелке, мбар Presiune la ieşire a valvei de gaz (mbar) Максимальное maximum 10,9 26,5 33,2
Минимальное

minimum

2,2 5,5 6,0
При розжиге мбар

Presiunea de aprindere lentă mbar

2,2 5,5 6,0
Количество форсунок Nr. duze arzător 13
Диаметр форсунок, мм duze diametru (mm) 1,25 0,76 0,76
Потребление газа(15 °C, 1013 мбар) (натуральный газ, м3/ч; сжиженный газ, кг/ч) Consum max./min. (15°C, 1013 mbar)

(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)

Максимальное maximum 2,73 2,03 2,00
Минимальное minimum 1,18 0,87 0,85

 

Переход на другой тип газа

Колонка может быть переоснащена с газа метана (G20) на жидкий газ (G30 — G31) или наоборот. Переоснащение колонки должно выполняться квалифицированным техником при помощи специального комплекта.

Порядок  переоснащения:

 1. обесточить изделие
 2. перекрыть газовый кран
 3. отсоединить колонку от сети электропитания
 4. открыть камеру сгорания, как описано в параграфе «Порядок снятия кожуха и внутринних проверок».
 5. заменить форсунки и наклеить этикетки, как показано в инструкциях к комплекту.
 6. проверить газовые уплотнения
 7. включить колонку
 8. настроить газ согласно инструкциям, описанным в параграфе (“Проверка настройки газа”):
  • максимальная
  • минимальная
  • настраиваемая максимальная температура отопления
  • плавное зажигание
  • задержка зажигания
 9. выполнить анализ продуктов сгорания.

Adaptarea la alt tip de gaz

Cazanul poate funcţiona şi cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan (G20) la gazul lichid (G30 — G31) sau invers se va face de un Instalator Calificat, utilizând setul special furnizat.

Operaţiunile de efectuat sunt următoarele:

 1. debranşaţi aparatul de la alimentarea electrică.
 2. închideţi robinetul de gaz.
 3. opriţi alimentarea electrică a cazanului
 4. accesaţi camera de ardere după instrucţiunile furnizate în paragraful “instrucţiuni pentru îndepărtarea mantalei şi controlarea interiorului centralei”
 5. înlocuiţi duzele apoi lipiţi etichetele de identificare aşa cum vi se arată în foia de instrucţiuni furnizată cu setul
 6. verificaţi etanşeitatea la gaz
 7. puneţi în funcţiune aparatul.
 8. reglaţi gazele după indicaţiile din paragraful “Verificarea reglării gazelor”, urmărind valorile:
  • maximă
  • minimă
  • aprindere Lentă
  • întârziere la aprindere.
 9. faceţi analiza gazelor de ardere.

 

Условия блокировки колонки

защитные функции sisteme de protecţie centrală

Condiţii de oprire a aparatului

Колонка предохраняется от неисправностей микропроцессорной схемой, которая при необходимости блокирует агрегат.

В случае блокировки СИД показывают тип блокировки и вызвавшую ее причину.

Существует два вида блокировки.

Аварийная блокировка

Данный тип сбоя является временным, т.е. автоматически сбрасывается по прекращении вызвавшей его причины (желтый СИД «5» мигает, а желтые СИДы температуры показывают код сбоя

– см. таблицу).

Сразу же после устранения причины блокировки колонка возвращается в рабочий режим.

В противном случае выключить колонку, повернуть внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и обратиться к квалифицированному специалисту.

 

Примечание 1 – В случае блокировки из-за недостаточного давления воды в циркуляции отопления колонка сигнализирует аварийную блокировку (желтый СИД «9» мигает – СИДы 40 – 50 горят

– см. таблицу). Проверьте давление по гидрометру и перекройте кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Система может быть разблокирована посредством подпитки воды через кран подпитки, расположенный в нижней части колонки.

Если запрос подпитки поступает часто, выключите колонку, поверните внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекройте газовый кран и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки наличия утечек воды.

Блокировка

Данный тип сбоя не является временным, т.е. не сбрасывается автоматически (красный СИД «9» горит, а желтые СИДы температуры “1” показывают код сбоя – см. таблицу). Для возврата колонки в рабочий режим нажмите кнопку на консоли управления.

ВАЖНО

Если блокировка  повторяется  часто,  рекомендуется  обратиться в уполномоченный центр технического обслуживания. В целях безопасности можно произвести не более 5 ручных сбросов за 15 минут (нажмите кнопку ).

Если же блокировка случайная или единичная, она не считается

неисправностью.

 

Таблица кодов неисправностей

Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează, dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de blocare, pe display-ul panoului de comandă este afi şat un cod care se referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.

Se pot verifi ca două tipuri de opriri.

Oprire de siguranţă

Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat după încetarea cauzei care a provocat oprirea; (ledul galben 9 şi ledurile galbene de temperatură 1 indică codul anomaliei – vezi tabel)

Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.

În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu OFF de pe panoul de comandă.

 

În caz de Oprire datorită presiunii insuficiente de apă în circuitul de încălzire, cazanul semnalează o oprire de siguranţă (ledul galben 9 şi ledurile 40-50 emit un semnal intermitent – vezi tabel).

Verificaţi presiunea pe higrometru şi închideţi robinetul imediat ce presiunea atinge 1 — 1,5 bar. Puteţi restabili funcţionarea corectă  a instalaţiei umplând bazinul cazanului cu apă, prin deschiderea robinetului de sub cazan.

În acest caz, dacă cererea de umplere este frecventă, opriţi centrala, poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat pentru a verifica eventualele pierderi de apă.

Blocare de funcţionare

Acest tip de eroare, indicat pe display de litera A şi de aprinderea led- ului,este de tip “nevolatil”, ceea ce înseamnă că nu îşi revine automat. (ledul roşu 9 aprins şi ledurile galbene de temperatură 1 indică codul anomaliei – vezi tabel) Pentru a restabili funcţionarea normală a cazanului, apăsaţi tasta de pe panoul de comandă.

 

Important

În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă să vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică.

Din motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5 reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET).Blocarea sporadică sau izolată nu constituie o problemă.

 

Переключатель 1 конфигурация
Настройка задержки зажигания ВКЛ. = 2 мин. ВЫКЛ. = 0 мин.
Dip-switch 1 configurare
Reglarea pornirii cu întârziere ON = 2 min. OFF = 0 min.

Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

 

Желтые СИДы температуры Leduri galbene semnalare temperatură Описание Примечание / Notă:

Descriere = мигает / intermitent

= не мигает / continuu

40 50 60 70 80 90
Блокировка из-за перегрева / Oprire ptr supratemperatură
Оповещение на недостаточные водой под давлением Alertă pentru insuficiente de apă sub presiune
Блокировка из-за недостаточного давления воды (см. выше) Oprire ptr presiune apă insuficientă (vezi mai sus)
Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей линии контура отопления

Circuit deschis — Scurtcircuit sondă tur încălzire

Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в обратной линии контура отопления

Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire

Сбой ЭСППЗУ / Eroare EEPROM
Сбой связи между схемой колонки и схемой интерфейса пользователя / Eroare de comunicare placi electr. cazan-interfaţă utilizator
Неисправность электронной схемы / Probleme la placa electronică
Блокировка из-за отсутствия автоматического зажигания горелки Oprire ptr aprindere automată arzător eşuată
Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане Detectare fl acără cu valvă gaz închisă
Отрыв пламени / Detaşare fl acără
Сработал датчик дыма (CF) Intervenţia sondei de gaz (CF)

 

защитные функции sisteme de protecţie centrală

 

Временная блокировка из-за аномального дымоудаления

Это защитное устройство блокирует водонагревательную колонку в случае неисправности в системе дымоудаления. Блокировка агрегата является временной и сигнализируется включением желтого светодиода “5”.

По прошествии 12 минут водонагревательная колонка перейдет в режим включения. Если неисправность системы дымоудаления была устранена, колонка переходит в рабочий режим, в противном случае она вновь блокируется и повторяет вышеописанный цикл.

 

ВНИМАНИЕ

В случае неисправного функционирования или частого срабатывания этого защитного устройства выключите колонку, обесточьте ее, повернув внешний включатель в положение ВЫКЛ., перекройте газовый кран и обратитесь в Центр технического обслуживания или к квалифицированному техникудляустранениянеисправностисистемыдымоудаления, проверив причину, вызвавшую эту неиправность.

В случае проведения технического обслуживания этого защитного устройства используйте только оригинальные запасные части, строго следуя соответствующим инструкциям.

Это защитное устройство никогда не должно отключаться, так как эксплуатация колонки в его отсутствие подвергает пользователя опасности.

Функция защиты от замерзания

Если датчик температуры на подаче в контур отопления отмечает температуру ниже 8 °С, то включается на 2 минуты циркуляционный насос.

По истечении первых двух минут циркуляции могут выявиться следующие ситуации:

 1. если температура подачи выше 8°C, циркуляция прерывается;
 2. е сли температура на линии подачи находится в пределах 4°C — 8°C, циркуляция продолжается в течение еще 2 минут;
 3. если температура на линии подачи ниже 4°C, горелка зажигается на минимальной мощности вплоть до достижения температуры 30°C.

Защитаот замерзания может быть активирована только при исправно работающем котле:

 • достаточное ддавление в контуре отопления;
 • наличие электропитания;
 • наличие газа.

Deficiențe de evacuare a fumului

Acest dispozitiv de control opreste centrala in caz de anomalie de evacuare a gazelor arse. Blocarea aparatului este momentană şi este indicată de ledul galben 5.

Dupa 12 minute, centrala incepe procedura de aprindere; daca con- ditiile corecte de functionare sunt refacute, continua functionarea nor- mala, in caz contrar centrala se opreste si ciclul se repeta.

 

ATENȚIE

În caz de funcționare necorespunzătoare sau de intervenții repeta- te, decuplați centrala de la alimentare, poziționând întrerupătorul pe OFF, închideþi robinetul de gaze și apelați serviciul de asistență tehnică sau un chemați un instalator calificat petru a remedia defecțiunea.

La orice intervenție de întreținere folosiți numai piese de schimb originale și urmăriți indicaþiile date.

Dispozitivul de protecție nu trebuie deconectat niciodată deoare- ce ar periclita siguranța utilizatorului.

 

Funcţia anti – îngheţ

Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompele de recirculare rămân în funcţiune timp de 2 minute şi valva cu trei căi (dacă există boiler) în timpul acestei perioade este comutată pe modul sanitar (apă menajeră) şi încălzire la intervale de un minut. Pe display este afişat simbolul F cu valoarea temperaturii de tur. După primele două minute de circulaţie pot apărea următoarele situaţii:

 1. dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este întreruptă;
 2. dacă temperatura de tur este cuprinsă între 3°C şi 8°C se va efectua o altă circulaţie de două minute; în cazul in care se efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C.
 3. dacă temperatura de tur este mai mică de 3°C se aprinde arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la 33°C.

Cu boilerul,dacă temperatura apei menajere este mai mică de 8°C valva cu trei căi este comutată pe mod sanitar până când temperatura apei menajere ajunge la 12°C, după care timp de două minute se efectuează o post – circulaţie.

Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de sigurnaţă care împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi a sondei NTC de tur.

Protecţia anti — îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă stare de funcţionare:

 • dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
 • dacă centrala este alimentată la curent electric;
 • dacă gazul este furnizat.

Доступ к внутренним элементам

Передработойскотломотключитеегоэлектропитание(переведите внешний двухполюсный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ)) и перекройте газовый кран.

Для доступа к внутренним элементам котла выполните следующее:

 1. Ослабьте два винта (a), потяните их вперед и снимите переднюю облицовочную панель с верхних завес (b).
 2. Поверните панель камеры сгорания, наклоняя её вперёд.
 3. Отсоедините два фиксатора, крепящие панель камеры сгорания (c).

Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea interiorului centralei

Înainte de a executa o operaţie pe cazan, decuplaţi-l de la alimentarea electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de gaz. Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:

 1. deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (a), să îl trageţi în faţă şi să îl desprindeţi din cârligele superioare (b);
 2. rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi;
 3. decuplaţi cele două cârlige de pe panoul de închidere al camerei de ardere (c).

 

Символы на заводской табличке

(b)

(c)

 

Placa de timbru caracteristici

 

1 2

5

3 4
6
7
8 MAX MIN
9 12 14
15
13
10 11 16 17 18
Gas
mbar
Gas 19 20
21
mbar 22

 

 1. Марка
 2. Производитель
 3. Модель – Серийный номер
 4. Торговый код
 5. № утверждения
 6. Страна эксплуатации

– категория газа

 1. Заводская настройка газа
 2. Тип установки
 3. Электрические данные
 4. Максимальное давление санитарной горячей воды
 5. Максимальное давление системы отопления
 6. Тип котла
 7. Класс NOx / Производительность
 8. Расход тепла макс. – мин.
 9. Тепловая мощность макс.

– мин.

 1. Удельный расход
 2. Тарирование мощности котла
 3. Номинальный объем санитарной воды
 4. Используемые газы
 5. Рабочая минимальная температура среды
 6. Максимальная температура отопления
 7. Максимальная температура сантехники
 1. Marca
 2. Producător
 3. Mode- Nr de serie
 4. Cod comercial
 5. Nr omologare
 6. Ţări de destinaţie – categorie gaz
 7. Predispunere Gaz
 8. Tip instalaţie
 9. Date electrice
 10. Presiune maximă sanitară
 11. Presiune maximă încălzire
 12. Tip cazan
 13. Clasă NOx / Eficienţă
 14. Capacitate termică max – min
 15. Putere termică max – min
 16. Debit specific
 17. Calibrare putere cazan
 18. Debit nominal în circ.sanitar
 19. Gaz utilizabil
 20. Temperatura ambiantă minimă de funcţionare
 21. Temperatura maximă încălzire
 22. Temperatura maximă circ. sanitar

техническое обслуживание întreţinere

Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая обеспечения безопасности, эффективной работы котла и залог его длительной эксплуатации. Производите ТО в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями производителя, не реже 1 раза в год. Регулярно производите анализ продуктов сгорания с целью контроля к.п.д. котла и недопущения нарушения действующих норм по выбросам в окружающую среду. Прежде чем начать техническое обслуживание:

 • Отключите котел от электросети, для чего установите внешний двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ);
 • Перекройте газовый кран и краны отопления и ГВС.

По окончании работ котел восстанавливает параметры, предшествовавшие отключению.

 

Общие рекомендации

Рекомендуется производить следующие проверки котла НЕ МЕНЕЕ 1 раза в год:

 1. Проверьте на герметичность гидравлическую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
 2. Проверьте на герметичность газовую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
 3. Произведите визуальный осмотр общего состояния котла.
 4. Произведите визуальный осмотр и при необходимости произведите разборку и очистку горелки.
 5. По результатам осмотра по п.“3”при необходимости произведите разборку и очистку камеры сгорания.
 6. По результатам осмотра по п.“4”при необходимости произведите разборку и очистку горелки и форсунок.
 7. При необходимости, очистите/промойте первичный теплообменник.
 8. Убедитесь, что следующие защитные устройства работают надлежащим образом:
 • термостат перегрева.
 1. Убедитесь, что следующие защитные устройства газовой части работают надлежащим образом:
 • электрод контроля пламени (ионизации).
 1. Проверьте эффективность процесса нагрева воды для ГВС (проверьте расход и температуру).
 2. Произведите проверку основных параметров функционирования котла.
 3. Удалите продукты окисления с электрода контроля пламени.

 

Проверка работы

По окончании технического обслуживания заполните контур отопления до давления около 1,0 бар и удалите воздух.

Одновременно заполните контур ГВС.

 • Запустите котел.
 • При необходимости, повторно удалите воздух из контура отопления.
 • Проверьте настройки и убедитесь, что все устройства управления и контроля действуют надлежащим образом.
 • Проверьте герметичность, убедитесь, что система отвода продуктов сгорания и подачи воздуха действует надлежащим образом.

 

Слив воды

Для слива воды из контура отопления действуйте следующим образом:

 • Выключите котел, для чего переведите внешний двухполюсный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ), перекройте газовый кран;
 • Приоткройте автоматический воздухоотводчик на насосе;
 • Откройте сливной кран и слейте воду в соответствующую емкость;
 • Слейте воду из нижних точек контура отопления (при необходимости).

Întreţinerea (verificarea, revizia) este esenţială pentru siguranţa, buna funcţionare şi durata centralei.

Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare.

Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse (combu- stiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe poluante, în conformitate cu normele în vigoare.

Înainte de începerea operaţiunilor de întreţinere:

 • deconectaţi electric centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în poziţia OFF
 • închideţi robinetul de gaz şi robinetele de apă ale instalaţiilor termi- ce şi sanitare;

La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale.

 

Note generale

Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puţin o dată pe an, următoarele controale (verificări):

 1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere) pe partea de apă cu eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
 2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala înlo- cuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
 3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
 4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi curăţarea arzătorului.
 5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi curăţarea camerei de combustie
 6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi curăţarea arzătorului şi injectorului
 7. Curăţarea schimbătorului principal de căldură.
 8. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire:

— siguranţă temperatura limită.

 1. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea de gaz:

—  siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare).

 1. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea debi- tului si a temperaturii).
 2. Controlul general al funcţionării aparatului.
 3. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul şmirghelului.

 

Operaţiuni de golire instalaţie

Golirea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată în modul următor:

 • opriţi (stingeţi) centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în poziţia OFF şi închideţi robinetul de gaz;
 • slăbiţi (desfaceţi) valva automata de evacuare aer;
 • deschideţi robinetul de evacuare al instalaţiei strângând apa care se scurge într-un rezervor pentru apă;
 • evacuaţi de la punctele cele mai de jos ale instalaţiei (unde sunt prevăzute).

Dacă este prevăzut ca instalaţia să se ţină oprită în zonele unde tem- peratura ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este reco- mandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalaţia de încălzire pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel de lichid, verificaţi cu atenţie compatibilitatea cu oţelul inox din care este făcut corpul centralei.

Se recomandă folosirea produselor antigel ce conţin GLICOL de tip PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CIL- LIT CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp are şi calităţile unui antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de producător, în funcţie de temperatura minimă prevăzută. Verificaţi în mod perio- dic pH-ul amestecului apă – antigel din circuitul centralei şi înlocuiţi amestecul atunci când valoarea măsurată este mai mică decât limita prescrisă de producător.

NU AMESTECAŢI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.

Constructorul nu este responsabilă pentru defecţiunile cauzate apara- tului sau instalaţiei şi provocate din cauza folosirii de substanţe antigel

 

Слив воды из контура ГВС и вторичного теплообменника. При опасности промерзания необходимо слить воду из контура ГВС следующим образом:

 • Перекройте кран подачи холодной воды в котел;
 • Откройте все краны холодной и горячей воды;
 • Слейте воду из нижних точек системы (при необходимости). Мы не рекомендуем использовать незамерзающие теплоносители для контура отопления.

 

ОСТОРОЖНО!

Перед перемещением котла опорожните все внутренние объемы, в которых может содержаться горячая вода , остерегайтесь ожогов. Удаление накипи с элементов котла производите в соответствии с указаниями мер безопасности, в проветриваемом помещении, используя спецодежду, избегая смешения различных реагентов и обеспечив защиту котла, окружающих предметов, людей и животных.

Все соединения, используемые для измерения давления газа и регулировки газовой части котла, должны быть надёжно закрыты. Убедитесь, что котел может работать на газе имеющегося типа и что диаметр форсунок соответствующий.

При появлении запаха гари или дыма из котла, а также запаха газа, отсоедините котел от электросети, перекройте газовый кран, откройте все окна и обратитесь за технической помощью к квалифицированному специалисту.

 

Обучение пользователя

Проинформируйте владельца (пользователя) о порядке работы с котлом.

Передайте владельцу «Руководство по эксплуатации» и предупредите о необходимости хранить его в непосредственной близости от котла.

Изложите владельцу следующее:

 • Необходимость периодически проверять давление воды в контуре отопления; порядок подпитки и удаления воздуха из контура отопления.
 • Порядок установки температуры в контуре отопления и использования регулирующих устройств для обеспечения надлежащего и экономичного режима работы.
 • Необходимость периодического технического обслуживания котла в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованием производителя (не реже 1 раза в год).
 • Запрещено вносить какие бы то ни было изменения в настройки соотношения подачи воздуха и газа.
 • Запрещено производить ремонт самостоятельно.

sau aditivi neadecvaţi.

 

Golirea instalaţiei sanitare

Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie golită instalaţia sanitară în felul următor:

 • Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
 • deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece,
 • goliţi de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).

 

ATENŢIE

Goliţi componentele ce ar putea conţine apă calda, activând eventua- lele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.

Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor res- pectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat, aerisind ambientul, folosind echipament de protecţie, evitând să amestecaţi produse diferite, protejând aparatul şi obiectele înconjurătoare. Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea presiunii gazului sau a reglărilor de gaz.

Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.

În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind fum din aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi alimentarea electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi informaţi tehnicia- nul.

 

Informaţii pentru utilizator

Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile de funcţionare ale instalaţiei.

În special, livraţi utilizatorului toate manualele de instrucţiuni şi avertizaţil să le păstreze împreună cu aparatul. Avertizaţi utilizatorul să:

 • Controleze periodic presiunea apei în instalaţie; informaţi-l cu privire la umplerea instalaţiei cu apă şi la aerisirea caloriferelor.
 • Controleze şi să regleze temperatura precum şi să comande dispo- zitivele de reglare, în scopul gestionării economice şi corecte ale instalaţiei.
 • Execute, conform normelor, operaţiile de întreţinere ale instalaţiei.
 • Nu modifi ce, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer ne- cesar arderii şi de evacuare a gazelor de ardere.
 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: