Инструкция по эксплуатации варочной панели Грета Модели СВ-2 (Domino)

Стіл вбудований мод. СВ 2 має декларації про відповідність технічним регламен- там №UA.034.D.0386-17, №UA.034.D.0385-17; сертифікат відповідності за №UA. TR.034.2634-17 (термін дії з 24.11.2017 р. до 23.11.2020р), сертифікат експертизи типу за №UA.TR.034.2633-17 (термін дії з 24.11.2017 р.).

Орган з оцінки вимогам технічних регламентів ООВ«Промтест» №UA.TR.034, 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, оф. 310.

Стіл вбудований мод. СВ 2 має сертифікат відповідності технічним регламен- там Митного Союзу № ТС RU C-UA.СП28.В.00072. Термін дії з 26.02.2015р. по 25.02.2020р. Орган по сертифікації продукції і послуг ТОВ «Тест-С.-Петербург». Адреса: 190103, Росія, м. С.-Петербург, вул. 10-а Червоноармійська, буд.22, літер А.

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Вживаний в побуті газ вибухонебезпечний.
 • При користуванні газовими приладами дотримуйте правила пожежної безпеки.
 • Не залишайте включений газовий стіл без нагляду і не доручайте нагляд за ним малолітнім дітям.
 • Не сушіть білизну над газовим столом.
 • Перевіряйте наявність тяги у вентиляційних каналах перед запаленням пальників стола.
 • Не розігрівайте на відкритому вогні лаки, фарби і інші предмети побуто- вої хімії.

 

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниже- ними фізичними, психічними і розумовими здібностями або за відсутності у них до- свіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.

Це обладнання розроблене для використання усередині приміщень. Ні за яких обставин не використовуйте обладнання на вулиці.

Стіл вбудований (далі по тексту «стіл») не може використовуватися на підприєм- ствах харчування (кафе, ресторанах і т. д.)

Стіл повинен використовуватися в домашніх умовах для приготування і розігрі- вання їжі відповідно до цієї інструкції. Використання обладнання не за призначен- ням, а також промислове використання, використання стола в офісах, підприєм- ствах сфери обслуговування, охорони здоров’я, освіти і тому подібне не передба- чено. Виробник не несе відповідальності за вихід з ладу обладнання при порушенні цього пункту інструкції.

Стіл повинен встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, від- повідно до рекомендацій Виробника і стандартів, діючих на території Вашої країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або Вашій власності. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе всяку відповідальність.

Упаковку столу необхідно зняти — елементи упаковки (пластикові пакети, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей — і викинути відразу ж або при- брати в недоступне місце.

Переконайтеся, що Ваш стіл не пошкоджений і повністю укомплектований. Якщо у Вас є сумніви, зв’яжіться з продавцем негайно.

Забороняється використовувати стіл для обігріву приміщення.

Відповідно до загальних вимог Державної Протипожежної служби забороня- ється:

 • залишати працююче обладнання без нагляду;
 • користуватися несправним обладнанням;
 • класти на стіл легко займисті предмети (папір, ганчірки і тому подібне);
 • використовувати поряд з працюючим обладнанням легко займисті рідини (ал- коголь, бензин і тому подібне);
 • допускати заливку пальників рідиною;
 • сушити над столом білизну;
 • допускати для нагляду за працюючим столом дітей.

Забороняється зміна конструкції столу і втручання осіб, не уповноважених Ви- робником на гарантійний ремонт.

При використанні малих кухонних електроприладів поряд із столом, стежте, щоб їх живлячі кабелі не торкалися гарячих частин обладнання.

Перекрийте подачу газу, коли від’їжджаєте надовго.

Якщо стіл не використовується, перевірте, що ручки управління на панелі знахо- дяться в положенні «», «0» — закрито.

Попередження:

Ніколи не залишайте включені газові пальники пустими або з невживаним посудом, оскільки посуд швидко нагрівається, що може пошкодити облад- нання.

Використання газового столу вимагає постійного притоку повітря. Встановлюю- чи стіл, строго слідкуйте інструкціям, викладеним в розділі «Інструкція по установці» цього Посібника.

Під час роботи столу відкривайте кватирку для видалення продуктів згорання. При появі в приміщенні запаху газу, у разі припинення подачі газу або мимовіль-

ного погашення пальників, необхідно закрити загальний газовий кран перед столом, а також усі крани столу, відкрити вікна, провітрити приміщення. До усунення вито- ків газу не виконувати ніяких операцій, пов’язаних з іскроутворенням: не палити, не включати освітлення, електроприлади і тому подібне.

При витоку газу слід негайно викликати аварійну службу міськгазу або організа- ції, що виконує аналогічну функцію.

Усі роботи по усуненню витоків газу, порушенню картини горіння і тому подібне комплексно проводяться тільки фахівцями газових служб.

При отруєнні чадним газом, ознаками якого є слабкість, запаморочення, потер- пілого необхідно винести на свіже повітря, звільнити грудну клітку від стискаючого одягу, привести до тями, укласти і, не даючи заснути, викликати лікаря.

При виникненні нестандартної ситуації відключить стіл від мережі, зверніться в газову службу за місцем проживання або подзвонить в найближчий сервісний центр. Якщо Ви вирішили, що стіл більше не годиться для експлуатаціі, зробіть його не- придатним для використання: відключить від мережі, обріжте живлячий кабель, зні- міть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безопасності дітей,

які можуть грати з приладами, що не використовуються або викинуті).

Важливо! Для забезпечення ефективної і безпечної роботи обладнання на- стійно рекомендуємо:
 • не користуватися послугами осіб, не уповноважених виробником;
 • при ремонті вимагати використання оригінальних запасних частин;
 • самовольно і неправильно підключений стіл вбудований, недотримання правил по техніці безпеки можуть привести до отруєння газом, опіків, пожежі;
 • уважно вивчить це Керівництво, дотримуйте правила і рекомендації, при- ведені в ньому.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина електричного шнура не повинна перевищувати 1,5м. Виробник не несе відповідальності за за- ймання, що сталися через використання трійників і подовжувачів, а також електрич- ного шнура, переріз якого не відповідає потужності, що споживає обладнання. При установці необхідно перевірити відповідність характеристик електричної мережі і столу. Необхідні відомості міститяться в спеціальній таблиці на корпусі стола знизу.

Забороняється робота без заземлення!

Розетка і вилка мають бути одного типу.

Завжди виймайте вилку з розетки або відключайте електрику на Вашому щитку перед миттям або іншими операціями по профілактиці столу.

Не тягніть електрошнур, щоб вийняти вилку з розетки: це дуже небезпечно. Не пережимайте і не натягуйте електрошнур. Періодично перевіряйте стан електрошну- ра, для його заміни викликайте фахівця з обслуговуючої організації.

Не торкайтеся столу, якщо Ваші руки або ноги мокрі або сирі, не користуйтеся обладнанням босоніж.

Якщо дотик до столу супроводжується дією електричного струму, необхідно від- ключити його від мережі до усунення несправності.

Стіл не містить шкідливих для здоров`я речовин.

Попередження по захисту довкілля

Утилізація відходів

Деталі упаковки виробу слід розсортувати (наприклад: дерево, картон, поліпро- пілен, металеві частини) відповідно до діючих норм по утилізації відходів.

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ

Цей розділ містить інструкції по установці і обслуговуванню столу і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу, що встановлюють стіл.

УВАГА! Перед будь-якими роботами по наладці і обслуговуванню відклю- чить стіл від електричної мережі.

Стіл вбудовуваний слід встановлювати згідно з «Правилами безпеки систем газо- постачання» і державних будівельних норм.

 

Стіл вважається герметичним, якщо падіння тиску по мано-вакуумметру за 2 хв. не перевищує 40Па, при випробувальному тиску 15000 Па.

Для повного згорання газу приплив свіжого повітря в приміщенні повинен скла- дати не менше 2м3/годину на один кіловат потужності пальників. Повітря може по- ступати прямо з вулиці через канал діаметром не менше 100см2 або з сусідніх при- міщень, обладнаних вентиляційними каналами, що виходять на вулицю.

УВАГА! Прилад не слід приєднувати до димаря. Прилад має бути встанов- лений відповідно до вказівок керівництва по експлуатації і діючих Правил без- пеки в газовому господарстві, затверджених Держміськтехнаглядом Росії, і Правил технічної експлуатації і вимог безпеки в газовому господарстві. Слід звернути увагу на заходи по вентиляції приміщень.

Прилад повинен встановлюватися і приєднуватися згідно з діючими пра- вилами і нормами по установці, прийнятими у Вашій країні.

Використання приладу для приготування їжі на газі веде до підвищення темпера- тури і вологості в приміщенні. Тому в приміщенні кухні має бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відкритими природні вентиляційні отвори або має бути встановлений механічний вентиляційний пристрій.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може бути потрібна додат- кова вентиляція (відкриття вікна і ефективне провітрювання або включення механіч- ного вентиляційного пристрою).

Установка

 

62

200

(min)

65

490

скоба монтажна

Е

гвинт самонарізний

270

30 (min)

отвір в корпусі

для скоби монтажної

мал. 1 мал. 2 мал. 3 мал.4

Кріплення столу вбудовуваного в робочій поверхні.

отвір в корпусі для гвинта

 

На поверхні робочого столу необхідно зробити прямокутний отвір (див. мал. 1) для вбудовування столу, дотримуючи вказані розміри.

Прилад забезпечений комплектом спеціальних прокладок, призначених для за- побігання попаданню рідини всередину меблів. Для правильної установки прокладок ретельно виконуйте приведені інструкції:

 • Зніміть смужки прокладок з основи, стежте, щоб від них не відірвався прозорий захисний папір (за наявності).

Переверніть робочу поверхню. Правильно розташуйте прокладку «Е» (мал. 3) під краями робочої поверхні так, щоб зовнішня сторона прокладки точно співпала із зовнішнім краєм робочої поверхні. Краї смужок повинні співпадати, не виступаючи один над одним.

 • Наложіть прокладку на робочу поверхню, рівномірно розподіливши її пальцями. Зніміть з прокладок смужку захисного паперу(за наявності), вставте робочу поверх- ню в підготовлений в меблях отвір.
 • Якщо ліворуч або праворуч знаходиться стіна, мінімальна відстань від неї до столу вбудовуваного повинна відповідати значенню, вказаному на мал. 1.
 • Установка столу вбудовуваного в меблях виконується за допомогою скоби мон- тажної і гвинтів, що входять в комплектацію відповідно до мал. 4.

Відстань від решітки столу до витяжного пристрою має бути 650-700мм мал. 2 (див. інструкцію до витяжного пристрою).

Мінімальна відстань від столу до кухонних меблів, зроблених з легкозаймистих матеріалів не менше 800мм.

Мінімальна горизонтальна відстань від вертикальних ліній, які проходять по краях столу до верхньої стінки меблів не менше 100мм.

Під’єднування столу до газової магістралі

УВАГА!
 • Перед підключенням перевірте, відповідність місцевих умов підключення (вид газу і тиск газу) налаштуванню приладу.
 • Параметри налаштування приладу приведені у свідоцтві про приймання цього посібника і в маркіровці на табличці, розташованій знизу на корпусі сто- лу.
 • Стол повинен підключатися тільки фахівцем, що має відповідні повно- важення.
 • Використовуйте газові шланги, труби, прокладки та ін. деталі, відповідні національному стандарту.

Для підключення до газової магістралі стіл має різьблення G1/2« . Прокладки для ущільнення не входять в комплект постачання і отримуються споживачем само- стійно.

Ущільнювачі можуть підключатися тільки один раз.

Увага!

Для безпечної роботи обладнання переконайтеся, що тиск газу і налашту- вання стола відповідають даним, вказаним в таблиці 1 «Характеристики паль- ників і сопел».

Під’єднування газовим шлангом

Під’єднування газовим шлангом здійснюється за допомогою штуцера Ф 13мм — для природного газу (не входить в комплект постачання)

Штуцер приєднати до колектора стола із зовнішнім різьбленням G1/2« через па- ронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Після приєднання штуцера, під’єднати до нього газовий шланг.

Аналогічно, за допомогою штуцера і прокладки, шланг приєднати до газової ма- гістралі.

Перевірте щільність посадки шланга з обох боків і зафіксуйте його затискачами. Якщо хоч би одна з умов не виконується, використовуйте гнучкі приєднувальні газові шланги з накидною гайкою.

Під’єднування гнучким приєднувальним газовим шлангом з накидною гайкою

Гнучкий приєднувальний шланг під’єднується до того ж виводу із зовнішнім різь- бленням G1/2« через паронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Загальні вимоги до газових шлангів.
 • газовий шланг і додаткові приєднувальні деталі повинні відповідати місцевим стандартам;
 • газовий шланг повинен мати сертифікат відповідності і документ, що вказує дату виготовлення, термін служби і заміни;
 • шланг по усій довжині не повинен торкатися частин стола, температура яких перевищує 70°С;
 • довжина шланга має бути не більш 1500мм;
 • шланг не має бути розтягнутий і перекручений, мати вигини і тріщини;
 • шланг не повинен нічим притискатися і стикатися з рухливими деталями і пред- метами, що мають гострі края;
 • шланг по усій довжині має бути доступний для огляду і контролю стану;
 • після під’єднування упевніться, що шланг не торкається рухомих частин та предметів і не пережатий.

Жорстке під’єднування

Газова труба під’єднується до виводу із зовнішнім різьбленням G1/2« за допо- могою додаткових деталей, відповідних національним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 1500мм.

ВАЖЛИВО! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з’єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки герметичності відкритий вогонь.

Під’єднування столу до електричної мережі.

Забороняється робота без заземлення!

Стіл підключається до електричної мережі із змінним однофазним струмом (220V

~ 50Hz) і обладнаний мережевим шнуром 3 х 1,0 мм2 з литою контурною вилкою за- вдовжки 1,5 метра.

Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки.

Розетка повинна знаходитися в легко доступному місці на відстані не більш 1,5м від столу.

Розетка не повинна розташовуватися над столом.

Ніколи не використовуйте подовжувачі, перехідники, подвійні і більш розетки, які можуть стати причиною перегрівання і займання.

Виробник не несе відповідальності за збиток здоров’ю і власності, якщо він ви- кликаний недотриманням вказаних норм установки.

Ступінь захисту обладнання від вологи IPX1.

Клас I захисту від поразки електричним струмом.

Метод перевірки стабільної роботи пальників.

Після під’єднування столу переконайтеся в тому, що пальники працюють стабіль- но. Для цього необхідно запалити пальники в положенні «максимальне полум’я» і пе- ревести через 5 сек. в положення «мале полум’я», пальник не повинен гаснути. Про- скок полум’я не допускається. Потім перевести в положення «максимальне полум’я». Відрив полум’я не допускається.

Пясніть споживачеві, як працювати і управляти столом і разом з ним вивчить ін- струкцію з експлуатації.

УВАГА! Після підключення до газової магістралі і електричної мережі фа- хівець з монтажу повинен перевірити роботу газових пальників столу і елек- тричних пристроїв, заповнити талон установки про підключення газового сто- лу.

Після підключення перевірте правильність заповнення установочного талона.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стіл налаштований на роботу на природному газі по ГОСТ 5542-87 з номінальним тиском 1274Па, на що вказує відмітка в «Свідоцтві про приймання» цього Посібника.

Вид кліматичного виконання УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категорія приладу по газу I — робота з одним типом газу Cat.I 2Н по ГОСТ Р 50696- 2006.

Стіл відноситься до приладів класу 3 — прилад, що вбудовується в робочу поверх- ню по ГОСТ Р 50696-2006.

Середній термін служби столу не менше 10 років від дати виробництва, за умов його нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керівництва по експлуатації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу уповноважену організацію для перевірки столу і можливості його подальшої експлуатації або заміни. У разі невиконання цих дій виникає вірогідність неправиль- ного функціонування виробу. Виробник, продавець і сервісні центри не несуть відпо- відальності за подальшу безпеку приладу.

Таблиця 1 Характеристики пальників і сопел

 

Теплова потужність пальників, кВт Вид газу Номінальний тиск газу, Па маркуван- ня сопла Діаметр отвору, мм
сопла «мале полум’я»

крана

швидкої дії 3,0±0,16 природний 1274 145 1,45
допоміжна 1,0±0,1 природний 1274 84 0,84

Технічні дані

 • Кількість пальників столу, шт 2

у тому числі:

швидкої дії 1

допоміжного 1

ККД пальників столу при номінальному тиску газу, % (не менше) 59

Максимальна одночасна споживана

теплова потужність пальників, кВт 4,0

Напруга живлення (за наявності електророзпала пальників), В 220

Номінальна споживана потужність електричного розпалу, Вт 2

 

Габаритні розміри столу вбудовуваного без урахування виступаючих елементів, мм:

 • висота 87
 • ширина 290
 • глибина 510
 • маса, кг не більше дивись на упаковці

 

Маса столу є величиною розрахункової і максимально наближеною до фактичної маси виробу.

Незначні зміни маси нетто/брутто обгрунтовані допустимими відхиленнями в товщині тонколистового прокату відповідно до нормативних документів, допустими- ми відхиленнями маси упаковки, залежно від атмосферних умов.

Стіл відповідає наступним нормативним документам:
 • Технічному регламенту «Про безпеку апаратів, що працюють на газоподібному паливі»;
 • Технічному регламенту «Про електромагнітну сумісність обладнання»;
 • Технічному регламенту «Про безпеку низьковольтного електричного обладнання».
На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Росії.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Керівництво по експлуатації, шт 1

Стіл вбудований СВ 2 1

Решітка, комплект, шт 1

Скоба для кріплення 2

Гвинт самонарізний, ф 4 мм, шт 2

Прокладка столу монтажна, комплект 1

Розсікач підвищеної потужності з кришкою, шт 1

Розсікач допоміжної потужності з кришкою, шт 1

Фільтр-сітка, за наявності автоматики, шт 1

УСТРІЙ ВИРОБУ

 

1 — пальник швидкої дії; 2 — пальник допоміжний;

3 — ручки управління пальником, поз.2; 4 — ручка управління пальником, поз 1; 5 — стіл;

6 — решітка для установки посуду.

 

мал. 5 Устрій столу вбудованного

ПОРЯДОК РОБОТИ

Загальні рекомендації

В період користування столом рекомендується:

 • двері кухні тримати закритими;
 • частіше провітрювати кухню;
 • по можливості скорочувати час перебування в безпосередній близькості у пра- цюючого столу;
 • користуватися витяжними пристроями;
 • максимально скорочувати кількість осіб, що знаходяться в кухні в період роботи столу .

Включення газових пальників столу

Положення пальників на столі схематично зображене біля кожної ручки управління Символи: — кран закритий, — максимальне полум’я, — мале полум’я.

Стіл обладнаний автоматичним розпалом пальників столу з системою газ- контроль.

Щоб увімкнути пальник, необхідно натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну пальнику, що використовується , встановити її в положення

«максимальне полум я» , потримати натискаючи не менше 10 секунд, щоб пристрій газ-контролю встиг спрацювати (до займання газу) і , ослабивши тиск, встановити потрібну величину полум`я.

Увага! Якщо пальник після закінчення 10 секунд не запалився, то цей при- стрій не слід більше приводити в дію і спробувати ще раз можна не раніше, чим через 1 хвилину.
УВАГА! За відсутності кришки пальника або розсікача забороняється ко- ристуватися электророзпалом!

Використання газових пальників столу

Для ефективного використання пальників столу слід вибирати каструлі слідуючих нижче розмірів: допоміж- ний пальник — діаметр min 120- max 160 мм, пальник швидкої дії — діаметр min 220 — max 240 мм. Режим ро- боти пальників має бути таким, щоб полум’я не виходи-

ло за краї каструлі див. мал. 6. Використання каструлей більшого діаметру приведе до виходу з ладу пальника столу.

Не використовуйте для приготування каструлі із зі- гнутим дном.

Мал. 6 Установка каструлі

на решітку столу

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА! Перед чищенням або будь-якими операціями по догляду за столом відключить його від електричної мережі.

Періодично перевіряйте стан електрошнура. При виявленні дефектів, його необ- хідно замінити, на аналогічний з температурою експлуатації, що допускається, не нижче 105° С. При ушкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небез- пеки, повинні проводити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

Періодично необхідно перевіряти стан газового шланга. При виявленні дефектів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець газової або сервісної служби.

Після закінчення терміну гарантії, принаймні, один раз в два роки необхідно про- ходити технічний огляд представником газового господарства або сервісного центру.

Крани пальників (поверхня пробки) периодично (один раз в три роки) підлягають змащенню фахівцями газової служби, що забезпечує їх нормальну роботу.

Рекомендації по догляду за столом.

Забруднення решітки столу, розсікачів пальників може бути видалено за допомо- гою речовини для чищення металевих виробів. Вогневі канали розсікачів пальників необхідно чистити щіткою.

Застосування миючих засобів, що мають абразивні властивості, не рекоменду- ється.

Можливе безповоротне пошкодження покриття деталей, беспосередньо вступа- ючих в контакт з полум’ям в процесі експлуатації (кришки пальників, решітка столу).

Не залишайте на емальованих деталях столу пролиті рідини, що містять кислоти (сік лимона, оцет, виноградний сік та ін.).

Користувач відповідає за бездоганний стан приладу і правильне обслуго- вування. Поломки, викликані недотриманням цієї інструкції, не признаються.

Забороняється очистка столу парою.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

До установки стіл повинен зберігатися в заводській упаковці в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, згідно ГОСТ 15150.

Складання столів в упаковці повинне відбуватися не більше ніж в 10 ярусів по висоті.

Доставка столів до місця монтажу здійснюється в упаковці, не більше ніж в 10 ярусів по висоті.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається Причина Як усунути
1.Не горить, мляво або нерівномірно горить пальник дуже малий тиск в мережі звернутися в газопостачальну службу
у канали пальника потрапив бруд або волога прочистити і просушити пальника
розсікач або кришка встановлена з перекосом правильно встановити деталі пальника
засмітилося сопло тонким дротом або голкою прочистити сопло
2.Пальник коптить або горить з відривом (проскоком) полум’я засмітилося сопло

деформований розсікач

тонким дротом або голкою прочистити сопло

замінити розсікач

3. Пальник горить напружено, з відривом полум’я дуже великий тиск в мережі правильно встановити деталі пальника звернутися в газопостачальну службу зменшити ручкою подачу газу до стабілізації горіння
4. Не працює все електрообладнання стіл не приєднаний до мережі підключити стіл
обрив шнура живлення * замінити шнур живлення
5. Не працює электророзпал

 • немає іскри
 • є іскра, але не запалює

-немає запалювання газу при працюючому генераторі

іскра з розрядника не б’є в кришку розсікача кришка стоїть з перекосом, немає контакту кришки з розсікачем.

притерти кришку до розсікача відцентрувати)

— очистити кришку від забруднень і просушити її

пошкоджений провод розрядника * замінити розрядник
розрядник сильно забруднений або залитий почистити і просушити розрядник
зламаний керамічний корпус розрядника * замінити розрядник
пошкоджений генератор електророзпалу * замінити генератор ел.розпалу
дуже великий тиск в мережі запалювати при меншій подачі газу
6. Не обертається або клинить газовий кран, відчувається запах газу. у кран потрапив сторонній предмет, недостатньо зма- щення в конусній парі газо- вого крана. очистити й змазати газовий кран.*

крани необхідно змазувати один раз у три роки.*

* Роботу виконує фахівець сервісного центру.

Якщо, незважаючи на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звер- тайтеся в газову службу за місцем проживання або в сервісний центр.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації столу 3 роки з дня продажу через роздрібну тор- говельну мережу, а за відсутності документу, що підтверджує передачу товару спо- живачеві або за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантійний термін зберігання столу 12 місяців з дня випуску підприємством-ви- робником при дотриманні правил зберігання згідно з цим посібником по експлуата- ції.

Гарантійний термін експлуатації столу, встановленого в офісі або іншому місці спільного користування — 3 роки з дня установки, а за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж — з дня випуску підприємством- виробником.

Гарантія не поширюється на вироби, що використовуються на підприємствах гро- мадського харчування (кафе, ресторанах та ін.) або загального користування (офіси та ін.).

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортни- ми ушкодженнями, неправильною установкою, недбалим використанням (тріщини, подряпини та ін. механічні ушкодження, що виникли в результаті експлуатації) або поганим доглядом (застосування абразивних, кислотних та ін. засобів, не рекомен- дованих для чищення емалевого покриття).

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою ма- газину про продаж, перевірити наявність в ньому выдривного талона і заповнити його, перевірити комплектність столу і відсутність механічних ушкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні ушкоджен- ня столу після його продажу.

Прослідкуєте, щоб гарантійний талон був правильно заповнений, не мав виправ- лень і в ньому були вказані:

 • дата продажу, штамп торговельної організації і підпис продавця
 • наявність штрих-кода

-дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установника (майстра)

-тиск газу в мережі

Відсутність відмітки у свідоцтві про установку столу є порушенням вимог по експлуатації цього приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за ушкодження, викликані невідповід- ністю параметрів живлячих мереж параметрам столу, вказаним в керівництві по екс- плуатації.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на столи, що піддалися переробці або переобладнанню і не відповідні конструкторській документації виробника, а так само, якщо стіл має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов’язань, у разі недотримання правил установки виробу.

Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний номер. Гарантійні зобов’язання не поширюються на столи з ушкодженнями, викликани-

ми стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і так далі).

Претензії від споживачів приймає безпосередньо завод-виробник — ПрАТ «Гре- та», який знаходиться за адресою: 84205, Україна, м. Дружківка, Донецькій обл., вул. Чайковського, 1, а також сервісні центри.

Сервісні центри (місце розташування і назва див. «Перелік гарантійних сервісних центрів») уповноважені виробником на гарантійний і наступні ремонти, а також тех- нічне обслуговування продукції.

Гарантійний ремонт виконується персоналом уповноваженої сервісної служби. Представник сервісної служби, виконуючий ремонт, зобов’язаний заповнити відрив- ний талон (що вилучається) і корінець до нього.

З питань експлуатації та ремонту техніки GRETA ви можете подзвонити на теле- фон «гарячої лінії»:

UA Гаряча лінія 0-800-21-00-20, RU Гаряча лінія 8-800-555-18-17.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити старий стіл, його необхідно здати в спеціалізовану ор- ганізацію, що займається утилізацією.

У разі, якщо стіл буде відправлений на звалище, пам’ятаєте, що потрапивши в дитячі руки, він може привести до нещасного випадку. Приведіть стіл в неробочий стан: обріжте мережевий шнур, зніміть усі електричні пристрої, якими забезпечений стіл.

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Стіл вбудований CВ 2 відповідає ДСТУ2204-93(ГОСТ10798-93), ГОСТ Р 50696- 2006 визнаний придатним для експлуатації. Стіл вбудований CВ 2 відрегульований на використання природного газу.

Підпис відповідального за приймання  

штамп ВТК

 

* Розшифровка штрих-кода.

Напис збоку — модель столу і колір (буква).

Перші п’ять цифр — номер виробу по заводському до- віднику, наступні дві цифри — місяць випуску, потім дві цифри — рік випуску. Останні шість цифр — серійний номер стола.

G(2)N 5703 МN 00 (X)

Приклад: Стіл вбудований мод. СВ 2 із неіржавіючої сталі (Нж), номер по за- водському довіднику — 54679, виготовлений в травні (05) 2009 року (08), серійний

номер — 215879

ЛИСТОК ВІДГУКУ СПОЖИВАЧІВ

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ CВ 2

Дата пуску в експлуатацію

« » 20 р.

 1. Результат зовнішнього огляду при

отриманні стола споживачем  

 

 1. Стан тари  

 

 1. Механічні ушкодження стола в результаті

транспортування  

 

 1. Зауваження до якості виготовлення стола   

 

 1. Інші зауваження  

 

 

 

 

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ МОД. СВ 2

Стол встраиваемый мод. СВ 2 имеет декларации о соответствии техническим регламентам №UA.034.D.0386-17, №UA.034.D.0385-17, сертификат соответствия

№UA.TR.034.2634-17 (срок действия с 24.11.2017 г. до 23.11.2020 г.), сертификат экспертизы типа UA.TR.034.2633-17 (срок действия с 24.11.2017 г.).

Орган по оценке требованиям технических регламентов ООО «Промтест» №UA. TR.034, 61023, г. Харьков, ул. Веснина, 5, оф. 310.

Стол встраиваемый мод. СВ 2 имеет сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного Союза № ТС RU C-UA.СП28.В.00072. Срок действия с 26.02.2015г. по 25.02.2020г. Орган по сертификации продукции и услуг ООО «Тест- С.-Петербург». Адрес: 190103, Россия, г. С.-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, д.22, литер А.

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Применяемый в быту газ взрывоопасен.
 • При пользовании газовыми приборами соблюдайте правила пожарной безопасности.
 • Не оставляйте включенную газовый стол без присмотра и не поручайте присмотр за ним малолетним детям.
 • Не сушите белье над газовым столом.
 • Проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах перед зажиганием горелок стола.
 • Не разогревайте на открытом огне лаки, краски и другие предметы бы- товой химии.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пони- женными физическими, психическими и умственными способностями или при от- сутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не про- инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопас- ность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Это оборудование разработано для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте оборудование на улице.

Стол встраиваемый (далее по тексту «стол») не может использоваться на пред- приятиях питания (кафе, ресторанах и т. д.)

Стол должен использоваться в домашних условиях для приготовления и разо- грева пищи в соответствии с данной инструкцией. Использование оборудования не по назначению, а также промышленное использование, использование стола в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. Производитель не несет ответственности за выход из строя обо- рудования при нарушении данного пункта инструкции.

Стол должен устанавливаться только квалифицированным персоналом, в соответствии с рекомендациями Производителя и стандартами, действую- щими на территории Вашей страны. Неправильная установка может прине- сти вред людям, животным или Вашей собственности. В случае неправиль- ной установки Производитель снимает с себя всякую ответственность.

Упаковку стола необходимо снять — элементы упаковки (пластиковые пакеты, металлические скрепки) могут быть потенциально опасны для детей — и выбросить сразу же или убрать в недоступное место.

Убедитесь, что Ваш стол не поврежден и полностью укомплектован. Если у Вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещается использовать стол для обогрева помещения.

В соответствии с общими требованиями Государственной Противопожарной службы запрещается:

 • оставлять работающее оборудование без присмотра;
 • пользоваться неисправным оборудованием;
 • класть на стол легко воспламеняемые предметы (бумагу, тряпки и т.п.);
 • использовать рядом с работающим оборудованием легко воспламеняющиеся жидкости (алкоголь, бензин и т.п.);
 • допускать заливание горелок жидкостью;
 • сушить над столом белье;
 • допускать для присмотра за работающим столом детей.

Запрещается изменение конструкции стола и вмешательство лиц, не уполномо- ченных Производителем на гарантийный ремонт.

При использовании малых кухонных электроприборов рядом со столом, следи- те, чтобы их питающие кабели не касались горячих частей оборудования.

Перекройте подачу газа, когда уезжаете надолго.

Если стол не используется, проверьте, что ручки управления на панели находят- ся в положении «» , «0» — закрыто.

Предупреждение:

Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пустыми или с неис- пользуемой посудой, так как посуда быстро нагревается, что может повре- дить оборудование.

Использование газового стола требует постоянного при¬тока воздуха. Устанав- ливая стол, строго следуйте инструкциям, изложенным в разделе «Инструкция по установке» настоящего Руководства.

Во время работы стола открывайте форточку для удаления продуктов сгорания. При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погашения горелок, необходимо закрыть общий газовый кран перед столом, а также все краны стола, открыть окна, проветрить помещение. До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с искрообра-

зованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа следует немедленно вызвать аварийную службу горгаза или ор- ганизации, выполняющей аналогичную функцию.

Все работы по устранению утечек газа, нарушению картины горения и т.п. ком- плексно проводятся только специалистами газовых служб.

При отравлении угарным газом, признаками которого являются слабость, го- ловокружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить и, не давая уснуть, вызвать врача.

При возникновении нестандартной ситуации отключите стол от сети, обрати- тесь в газовую службу по месту жительства или позвоните в ближайший сервисный центр.

Если Вы решили, что стол больше не годится для эксплуатации, сделайте его непригодным для использования: отключите от сети, обрежьте питающий кабель, снимите потенциально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными приборами).

Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудова- ния настоятельно рекомендуем:
 • не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных производителем;
 • при ремонте требовать использования оригинальных запасных частей;

-самовольно и неправильно подключенный стол встраиваемый, несоблю- дение правил по технике безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожару;

-внимательно изучите данное Руководство, соблюдайте правила и реко- мендации, приведенные в нем.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Длина электрического шнура не должна превышать 1,5м. Производитель не несет ответственности за воз- горания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует мощности, потребля- емой оборудованием. При установке необходимо проверить соответствие характе- ристик электрической сети и стола. Необходимые сведенья содержатся в специаль- ной таблице на корпусе стола снизу.

Запрещается работа без заземления!

Розетка и вилка должны быть одного типа.

Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед мойкой или другими операциями по профилактике стола.

Не тяните электрошнур, чтобы вынуть вилку из розетки: это очень опасно. Не пережимайте и не натягивайте электрошнур. Периодически проверяйте состояние электрошнура, для его замены вызывайте специалиста из обслуживающей органи- зации.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия и щели в задней части стола не были закрыты, в противном случае возникает опасность превышения рабочей температуры электрической изоляции и короткого замыкания.

Не касайтесь стола, если Ваши руки или ноги мокрые или сырые, не пользуйтесь оборудованием босиком.

Если прикосновение к столу сопровождается действием электрического тока, необходимо отключить его от сети до устранения неисправности.

Стол не содержит вредных для здоровья веществ.

Предупреждение по защите окружающей среды

Утилизация отходов

Детали упаковки изделия следует рассортировать (например: дерево, картон, полипропилен, металлические части) в соответствии с действующими нормами по утилизации отходов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию стола и предна- значен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавливающих стол.

ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по наладке и обслуживанию отклю- чите стол от электрической сети.

Стол встраиваемый следует устанавливать согласно «Правилам безопасности систем газоснабжения» и государственных строительных норм.

Стол считается герметичной, если падение давления по мано-вакуумметру за 2 мин. не превышает 40Па, при испытательном давлении 15000 Па.

Для полного сгорания газа приток свежего воздуха в помещении должен состав- лять не менее 2м3/час на один киловатт мощности горелок. Воздух может поступать прямо с улицы через канал диаметром не менее 100см2 или из соседних помеще- ний, оборудованных вентиляционными каналами, выходящими на улицу.

ВНИМАНИЕ! Прибор не следует присоединять к дымоходу. Прибор должен быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации и действующих Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных Гос- гортехнадзором России, и Правил технической эксплуатации и требований безопасности в газовом хозяйстве. Следует обратить внимание на меры по вентиляции помещений.

Прибор должен устанавливаться и присоединяться согласно действую- щим правилам и нормам по установке, принятым в Вашей стране.

Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вен-

тиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляцион- ное устройство.

При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребо- ваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветрива- ние или включение механического вентиляционного устройства).

 

Установка

 

Крепление стола встраиваемого в рабочей поверхности.

На поверхности рабочего стола необходимо сделать прямоугольное отверстие (см. рис.1) для встраивания стола, соблюдая указанные размеры.

Прибор снабжён комплектом специальных прокладок, предназначенных для предотвращения попадания жидкости внутрь мебели. Для правильной установки прокладок тщательно выполняйте приведённые инструкции:

 • Снимите полоски прокладки с основы, следя, чтобы от них не оторвалась про- зрачная защитная бумага (при наличии).

Переверните рабочую поверхность. Правильно расположите прокладку «Е» (рис.3) под краями рабочей поверхности таким образом, чтобы внешняя сторона прокладки точно совпала с внешним краем рабочей поверхности. Края полосок должны совпадать, не выступая друг над другом.

 • Наложите прокладку на рабочую поверхность, равномерно распределив её пальцами. Снимите с прокладки полоску защитной бумаги (при наличии), вставьте рабочую поверхность в подготовленное в мебели отверстие.
 • Если слева или справа находится стена, минимальное расстояние от неё до стола встраиваемого должно соответствовать значению, указанному на рис. 1.
 • Установка стола встраиваемого в мебели производится с помощью скобы мон- тажной и винтов, входящих в комплектацию в соответствии с рис.4.

 

Расстояние от решетки стола до вытяжного устройства должно быть 650-700мм рис. 2 (см. инструкцию к вытяжному устройству).

Минимальное расстояние от стола до кухонной мебели, сделанной из легковос- пламеняющихся материалов не менее 800мм.

Минимальное горизонтальное расстояние от вертикальных линий, которые про- ходят по краям стола до верхней стенки мебели не менее 100мм.

Подсоединение стола к газовой магистрали.

ВНИМАНИЕ!
 • Перед подключением проверьте, соответствие местных условий подклю- чения (вид газа и давление газа) настройке прибора.
 • Параметры настройки прибора приведены в свидетельстве о приемке настоящего руководства и в маркировке на табличке, расположенной снизу на корпусе стола.
 • Стол должен подключаться только специалистом, имеющим соответ- ствующие полномочия.
 • Используйте газовые шланги, трубы, прокладки и др. детали, соответ- ствующие национальному стандарту.

Для подключения к газовой магистрали стол имеет резьбу G1/2«. Уплотнитель- ные прокладки не входят в комплект поставки и приобретаются потребителем само- стоятельно.

Уплотнители могут подключаться только один раз.

Внимание!

Для безопасной работы оборудования убедитесь, что давление газа и на- стройка стола соответствуют данным, указанным в таблице 1 «Характеристи- ки горелок и сопел».

Подсоединение газовым шлангом

Подсоединение газовым шлангом осуществляется с помощью штуцера Ф13мм — для природного газа (не входит в комплект поставки)

Штуцер присоединить к коллектору стола с наружной резьбой G1/2« через паро- нитовую прокладку (не входит в комплект поставки).

После присоединения штуцера, подсоединить к нему газовый шланг.

Аналогично, с помощью штуцера и прокладки, шланг присоединить к газовой магистрали.

Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажи- мами. Если хотя бы одно из условий не выполняется, используйте гибкие присоеди- нительные газовые шланги с накидной гайкой.

Подсоединение гибким присоединительным газовым шлангом с накидной гайкой.

Гибкий присоединительный шланг подсоединяется к тому же выводу с наружной резьбой G1/2« через паронитовую прокладку (не входит в комплект поставки).

Общие требования к газовым шлангам.
 • газовый шланг и дополнительные присоединительные детали должны соответ- ствовать местным стандартам
 • газовый шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указываю- щий дату изготовления, срок службы и замены
 • шланг по всей длине не должен касаться частей стола, температура которых превышает 70°С
 • длина шланга должна быть не более 1500мм
 • шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибы и трещины
 • шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края
 • шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния
 • после подсоединения удостоверьтесь, что шланг не касается движущихся ча- стей и предметов и не пережат.

Подсоединение стола к электрической сети.

Запрещается работа без заземления!

Стол подключается к электрической сети с переменным однофазным током (220V ~ 50Hz) и оборудован сетевым шнуром 3 х 1,0 мм2 с литой контурной вилкой длиной 1,5 метра.

Перед подключением убедитесь в исправности сетевого шнура, розетки. Розетка должна находиться в легко доступном месте на расстоянии не более

1,5м от стола.

Розетка не должна располагаться над столом.

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, которые могут стать причиной перегрева и возгорания.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

Степень защиты оборудования от влаги IPX1.

Класс I защиты от поражения электрическим током.

Метод проверки стабильной работы горелок

После подсоединения стола убедитесь в том, что горелки работают стабильно. Для этого необходимо зажечь горелки в положение «максимальное пламя» и пере- вести через 5 сек. в положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени не допускается. Затем перевести в положение «максимальное пламя». От- рыв пламени не допускается.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять столом и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации.

 

ВНИМАНИЕ! После подключения к газовой магистрали и электрической сети специалист по монтажу должен проверить работу газовых горелок стола и электрических устройств, заполнить талон установки о подключении газо- вого стола.

После подключения проверьте правильность заполнения установочного талона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол настроен на работу на природном газе по ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1274 Па, на что указывает отметка в «Свидетельстве о приемке» настоя- щего Руководства.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категория прибора по газу I – работа с одним типом газа Cat.I 2Н по ГОСТ Р 50696-2006.

Стол относится к приборам класса 3 – прибор, встраиваемый в рабочую поверх- ность по ГОСТ Р 50696-2006.

Средний срок службы стола не менее 10 лет от даты производства, при условии его нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или дру- гую уполномоченную организацию для проверки стола и возможности его дальней- шей эксплуатации или замены. В случае невыполнения этих действий возникает ве- роятность неправильного функционирования изделия. Производитель, продавец и сервисные центры не несут ответственности за дальнейшую безопасность прибора.

 

Таблица 1 Характеристики горелок и сопел

Тепловая мощность горелок, кВт (номинальная) Вид газа Номиналь- ное давле- ние газа, Па маркиров- ка сопла Диаметр отверстия, мм
сопла «малое пла- мя» крана
быстрого действия 3,0±0,16 природный 1274 145 1,45
вспомогательная 1,0±0,1 природный 1274 84 0,84

Технические данные:

 • Количество горелок стола, шт 2

в том числе:

быстрого действия 1

вспомогательная 1

КПД горелок стола при номинальном давлении газа, % (не менее) 59

Максимальная единовременно потребляемая

тепловая мощность горелок, кВт 4,0

Напряжение питания (при наличии электророзжига горелок), В 220

Номинальная потребляемая мощность электрического розжига, Вт 2

Габаритные размеры стола встраиваемого без учета выступающих элементов, мм:

 • высота 87
 • ширина 290
 • глубина 510
 • масса, кг (не более). смотри на упаковке

 

Масса стола является величиной расчетной и максимально приближенной к фактической массе изделия.

Незначительные изменения массы нетто/брутто обоснованы допустимыми от- клонениями в толщинах тонколистового проката по соответствующим нормативным документам, допустимыми отклонениями массы упаковки, в зависимости от атмос- ферных условий.

Стол соответствует следующим нормативным документам:
 • Техническому регламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газоо- бразном топливе»;
 • Техническому регламенту «Об электромагнитной совместимости оборудования»;
 • Техническому регламенту «О безопасности низковольтного электрического оборудования».
На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и России.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Руководство по эксплуатации, шт 1

Стол встраиваемый СВ 2, шт 1

Решётка, комплект, шт 1

Крепёжная скоба, шт 2

Винт самонарезной, ф 4 мм, шт 2

Прокладка стола монтажная, комплект 1

Рассекатель повышенной мощности с крышкой,шт 1

Рассекатель вспомогательной мощности с крышкой, шт 1

Фильтр-сетка (при наличии автоматики), шт 1

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

 

1 — горелка быстрого действия; 2 — горелка вспомогательная;

3 — ручки управления горелкой, поз. 2; 4 — ручка управления горелкой, поз. 1; 5 — стол;

6 — решётка для установки посуды.

Рис. 5 Устройство стола встраиваемого

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Общие рекомендации

В период пользования столом рекомендуется:

 • дверь кухни держать закрытой;
 • чаще проветривать кухню;
 • по возможности сокращать время пребывания в непосредственной близости у работающего стола;
 • пользоваться вытяжными устройствами;
 • максимально сокращать количество лиц, находящихся в кухне в период работы стола .

Включение газовых горелок стола

Положение горелок на столе схематично изображено возле каждой ручки управления

 

Символы:  — кран закрыт, — максимальное пламя, — малое пламя.

Стол оборудован автоматическим розжигом горелок стола с системой газ-контроль.

Чтобы включить горелку, необходимо нажать и по- вернуть против часовой стрелки ручку, соответствую- щую горелке, которая используется, установить ее в по- ложение «максимальное пламя», подержать нажимая не менее 10 секунд, чтобы устройство газ-контроля успело сработать (до воспламенения газа) и, ослабив давление, установить нужную величину пламени.

 

Рис. 6 Установка кастрюли на решетке

стола

Внимание! Если горелка после окончания 10 секунд не зажглась, то это устройство не следует больше приводить в действие и попробовать еще раз можно не раньше, чем через 1 минуту.
ВНИМАНИЕ! При отсутствии крышки горелки или рассекателя запрещает- ся пользоваться электророзжигом!

Использование газовых горелок стола.

Для эффективного использования горелок стола следует выби¬рать кастрюли перечисленных ниже размеров: горелка вспомогательная — диаметр min 120 — max 160 мм, горелка быстрого действия — диаметр min 220 — max 240 мм. Режим работы горелок должен быть таким, чтобы пламя не выходило за края кастрюли см. рис. 6. Использование кастрюлей большего диаметра приведёт к выходу из строя горелки

стола.

Не используйте для приготовления кастрюли с изогнутым дном.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или любыми операциями по уходу за столом отключите его от электрической сети.

Периодически проверяйте состояние электрошнура. При обнаружении дефек- тов, его необходимо заменить, на аналогичный с допускаемой температурой экс- плуатации не ниже 105° С. При повреждении шнура питания его замену, во избежа- ние опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Периодически необходимо проверять состояние газового шланга. При обнару- жении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет специалист газовой или сервисной службы.

После истечения срока гарантии, по крайней мере, один раз в два года необхо- димо проходить технический осмотр представителем газового хозяйства или сер- висного центра.

Краны горелок (поверхность пробки) периодически (один раз в три года) подле- жат смазке, обеспечивающей их нормальную работу, специалистами газовой службы.

Рекомендации по уходу за столом.

Загрязнение решетки стола, рассекателей горелок может быть удалено с по- мощью вещества для чистки металлических изделий. Огневые каналы рассекателей горелок необходимо чистить щеткой.

Применение моющих средств, обладающих абразивными свойствами, не реко- мендуется.

Возможно необратимое повреждение покрытия деталей, непосредственно всту- пающих в контакт с пламенем в процессе эксплуатации (крышки горелок, решетка стола).

Не оставляйте на эмалированных деталях стола пролитые жидкости, содержа- щие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правильное обслуживание. Поломки, вызванные несоблюдением настоящей инструкции, не признаются.

Запрещается очистка стола паром.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки стол должен храниться в заводской упаковке в закрытых или дру- гих помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых кли- матических условий, согласно ГОСТ 15150.

Складирование столов в упаковке должно производиться не более чем в 10 яру- сов по высоте.

Доставка столов к месту монтажа производится в упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит Причина Как устранить
1.Не горит, вяло или неравномерно горит горелка слишком малое давление в сети обратиться в газоснабжающую службу
в каналы горелки попала грязь или влага прочистить и просушить горелку
рассекатель или крышка установлена с перекосом правильно установить детали горелки
засорилось сопло тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло

 

Что происходит Причина Как устранить
2.Горелка коптит или горит с отрывом

(проскоком) пламени.

засорилось сопло

деформирован рассекатель

тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло

заменить рассекатель

3. Горелка горит напряженно, с отрывом пламени слишком большое давление в сети правильно установить детали горелки обратиться в газоснабжающую службу уменьшить ручкой подачу газа до стабилизации горения
4. Не работает все электрооборудование стол не подсоединен к сети подключить стол
обрыв шнура питания * заменить шнур питания
5. Не работает электророзжиг

 • нет искры
 • есть искра, но не зажигает

-нет воспламенения газа при работающем генераторе

искра с разрядника не бьет в крышку рассекателя. крышка стоит с перекосом

нет контакта крышки с рассекателем. притереть крышку к рассекателю (отцентровать)

— очистить крышку от загрязнений и просушить ее

поврежден провод разрядника * заменить разрядник
разрядник сильно загрязнен или залит почистить и просушить разрядник
сломан керамический корпус разрядника * заменить разрядник
поврежден генератор электророзжига * заменить генератор эл.розжига
слишком большое давление в сети зажигать при меньшей подаче газа
6. Не вращается или кли- нит стержень газового крана, ощутим запах газа. в кран попало инородное тело, недо- статочно смазки в конусной паре газо- вого крана. очистить и смазать газовый кран.*

краны необходимо смазывать один раз в три года.*

* Работу выполняет специалист сервисного центра.

Если, несмотря на рекомендации, проблему не удалось устранить, обра- щайтесь в газовую службу по месту жительства или в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стола 3 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара по- требителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже

— со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения стола 12 месяцев со дня выпуска предприятием-из- готовителем при соблюдении правил хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стола, установленного в офисе или другом ме- сте общего пользования – 3 года со дня установки, а при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже — со дня выпуска предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на изделия, используемые на предприятиях об- щественного питания (кафе, ресторанах и др.) или общего пользования (офисы и

др.).

Гарантия не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обраще- нием (трещины, царапины и др. механические повреждения, возникшие в резуль- тате эксплуатации) или плохим уходом (применение абразивных, кислотных и др. средств, не рекомендуемых для чистки эмалевых покрытий).

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие с отмет- кой магазина о продаже, проверить наличие в нем отрывного талона и заполнить его, проверить комплектность стола и отсутствие механических повреждений.

Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механиче- ские повреждения стола после его продажи.

Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел ис- правлений и в нем были указаны:

 • дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца
 • наличие штрих-кода
 • дата установки, название, штамп предприятия-установщика и подпись уста-

новщика (мастера)

 • давление газа в сети
Отсутствие отметки в свидетельстве об установке стола является наруше- нием требований по эксплуатации данного прибора.

Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несо- ответствием параметров питающих сетей параметрам стола, оговоренным в руко- водстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на столы, подвергшиеся пере- делке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документа- ции изготовителя, а так же если стол имеет следы ремонта, выполненного потреби- телем или третьим лицом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право невыполнения гарантийных обя- зательств, в случае несоблюдения правил установки изделия.

Гарантия не действует, если удален, изменен или не разборчив серийный номер. Гарантийные обязательства не распространяются на столы с повреждениями,

вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).

Претензии от потребителей принимает непосредственно завод-изготовитель — ЧАО «Грета», который находится по адресу: 84205, Украина, г. Дружковка, Донецкой обл., ул. Чайковского, 1, а также сервисные центры.

Сервисные центры (местоположение и название см. «Перечень гарантийных сервисных центров») уполномочены изготовителем на гарантийный и последующие ремонты, а также техническое обслуживание продукции.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы. Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан запол- нить отрывной талон (который изымается) и корешок к нему.

По вопросам эксплуатации и ремонта техники GRETA вы можете позвонить на телефон «горячей линии»:

UA Горячая линия 0-800-21-00-20, RU Горячая линия 8-800-555-18-17.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старый стол, его необходимо сдать в специализиро- ванную организацию, занимающуюся утилизацией.

В случае, если стол будет отправлен на свалку, помните, что попав в дет- ские руки, он может привести к несчастному случаю. Приведите стол в не- рабочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические устройства, которыми снабжен стол.

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол встраиваемый СВ 2, соответствует ДСТУ2204-93 (ГОСТ 10798-93), ГОСТ Р50696-2006 признан годным для эксплуатации. Стол встраиваемый СВ 2 отрегули- рован на использование природного газа.

Подпись ответственного за приемку  

штамп ОТК

 

Расшифровка штрих-кода.

Надпись сбоку — модель изделия и цвет (буква).

Первые пять цифр — номер изделия по заводскому справочнику, следующие две цифры — месяц выпуска, за- тем две цифры — год выпуска. Последние шесть цифр — серийный номер изделия.

G(2)N 5703 МN 00 (X)

Пример: Стол встраиваемый мод. СВ 2 из нержавеющей стали (Нж), номер по заводскому справочнику — 54679, изготовлен в мае (05) 2008 года (08), серий- ный номер — 215879.

ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВ2

Дата пуска в эксплуатацию

« » 20 г.

 1. Результат внешнего осмотра при получении стола потребителем

 

 1. Состояние тары  

 

 1. Механические повреждения стола в результате

транспортирования  

 

 1. Замечания по качеству изготовления стола   

 

 1. Прочие замечания  

 

 

Вам будет интересно >>  Инструкция бойлер Drazice OKC 250 NTR HP
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: